ODPOVĚĎ

K Vašemu dotazu nemáme dostatek relevantních informací. Nicméně platí, že návštěva lékaře je jednou z takzvaných jiných důležitých překážek v práci na straně zaměstnance.
Jde o situaci, kdy zaměstnanec nemůže pro zaměstnavatele konat práci v pracovní době a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance na pracovišti omluvit, poskytnout mu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu. Náhrada mzdy se poskytuje ve výši průměrného výdělku zaměstnance. Zároveň, ale platí, že zaměstnanec má povinnost plánovat si návštěvu lékaře tak, aby nezasahovala do jeho pracovní doby. Pouze v případě, že to nelze jinak, může zaměstnanec navštívit lékaře v pracovní době. Současně vzniká zaměstnanci povinnost každé takové předem naplánované vyšetření či ošetření u lékaře oznámit zaměstnavateli s dostatečným předstihem – tedy neprodleně, jak se o něm sám dozví.

Dále také platí, že pracovní volno s náhradou mzdy či platu se poskytne na tzv. nezbytně dlouhou dobu. Do tohoto časového intervalu tedy spadá kromě samotného lékařského úkonu také například cesta k lékaři a zpět nebo čas strávený v čekárně a další jiné přímo související úkony. Pro vyplacení náhrady mzdy či platu za celou nezbytně dlouhou dobu (tedy včetně cesty tam a zpět) je ovšem nutné, aby zaměstnanec navštívil co možná nejbližší zdravotnické zařízení, které dané služby poskytuje (a které má smluvní vztah s pojišťovnou, u které je zaměstnanec přihlášen). Jinak zaměstnavatel může hradit nebo hradí náhradu mzdy či platu pouze za čas, který odpovídá době, kterou by zaměstnanec strávil návštěvou nejbližšího zdravotnického zařízení.

Cituji z nařízení vlády č. 590/2006 Sb:

„K jiným důležitým osobním překážkám v práci patří:

Vyšetření nebo ošetření

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Základním měřítkem pro délku placené překážky v práci je nezbytně nutná doba pro cestu zaměstnance do zdravotnického zařízení a trvání vyšetření nebo ošetření.

Zaměstnanec má nicméně právo na svobodnou volbu lékaře a může si tak zvolit i vzdálenější zdravotnické zařízení. V takovém případě se mu pracovní volno na nezbytnou dobu poskytne, avšak náhrada mzdy nebo platu přísluší pouze v rozsahu, jako by navštívil zdravotnické zařízení nejblíže svému bydlišti nebo pracovišti. Ostatní doba nepřítomnosti v práci je sice omluvena, ale bez náhrady mzdy nebo platu. “