ODPOVĚĎ

Do kategorie II. Je zařazen zaměstnanec , který vykonává práce, jež mají na zdraví pracovníků vliv jenom výjimečně, a to zejména u vnímavých jedinců (alergici apod.). U těchto prací nejsou překračovány hygienické limity stanovené příslušnými právními předpisy. Práce do druhé kategorie zařazuje, dle §37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č.432 /2003 Sb., sám zaměstnavatel, do kategorií číslo 3 a 4 pak příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, nebo jsou do těchto kategorií zařazovány jednotlivé práce dle zvláštní předpisů, pokud takové k daném situaci existují.

Návrh na zařazení konkrétních prací do 3. a 4. kategorie podává příslušnému úřadu zaměstnavatel a to nejpozději do 30 dnů od zahájení dané práce, a stejně tak oznamuje danému pracovišti státní správy zařazení při přeřazení prací do druhé kategorie. Všechny práce, které nebyly takto zařazeny se následně považují za součást první kategorie, tedy bez nepříznivého vlivu na zdraví.

1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

4. kategorie

nevyplývá pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví

nepříznivý vliv na zdraví ve výjimečných případech

jsou překračovány hygienické limity

hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví při práci

Mezi základní předpisy patří:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 102, odst. 3
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v § 37 a následujících
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.