ODPOVĚĎ:

Přesčasovou práci upravuje zákoník práce v ust. § 93 a násl., resp. v ust. § 78 odst.

Prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.

Odměňování přesčasové práce upravuje zákoník práce v ust. § 114, když uvádí, že 114 za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen “dosažená mzda”), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek.

Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno nepřísluší, je-li mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců v mezích celkového rozsahu práce přesčas.

Zaměstnavatel má tedy dvě možnosti. Buď se se zaměstnancem dohodne na čerpání náhradního volna za vykonanou přesčasovou práci, nebo (primární možnost) zaměstnanci za přesčasovou práci zaplatí odpovídající mzdu a příplatek.

Fond pracovní doby zákoník práce pojmově nezná. Vždy je třeba se řídit výše uvedenými ustanoveními. Pokud by zaměstnavatel zaměstnance odměňoval za práci přesčas tak, že by poškozoval nároky zaměstnance, pak se vystavuje hrozbě sankce od inspekce práce ve výši až 1 000 000 Kč.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů