Sociální dialog

Evidence uchazečů o zaměstnání a dovolená

Poradna
Sdílet článek:

Evidence uchazečů o zaměstnání a dovolená

Jak může postupovat uchazeč o zaměstnání, který má povinnost dostavovat se ve stanoveném čase na kontaktní místo veřejné správy (např. Czech Point, pošta apod.), pokud chce odjet na zahraniční dovolenou?

Odpověď:

Fyzická osoba vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání je povinna po celou dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání poskytovat krajské pobočce Úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jejími pokyny (o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání je povinna ji poučit krajská pobočka Úřadu práce ve vazbě na podání žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání - § 19 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění). Poskytováním součinnosti a řízením se pokyny krajské pobočky Úřadu práce se mimo jiné rozumí též dostavování se ve stanoveném čase na kontaktní místo veřejné správy stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce. Tímto veřejným kontaktním místem podle § 8a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění jsou:

 • notáři,
 • krajské úřady,
 • matriční úřady,
 • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
 • zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
 • držitel poštovní licence (Česká pošta – resp. její pracoviště) a Hospodářská komora České republiky,
 • banka, které byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy.

Uvedená povinnost uchazeče o zaměstnání trvá po celou dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Tj. žádná „dovolená“ z plnění povinností uchazeče o zaměstnání neplyne.

Porušením povinnosti dostavovat ve stanovených termínech na kontaktní místo se uchazeč o zaměstnání vystavuje nebezpečí, že bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání včetně důsledků s tím souvisejících (možnost žádat o nové zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání až po určité době § 30 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění).

Podle § 31 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění se totiž nedostavení se na krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu bez vážných důvodů považuje za maření součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce, které je podle § 30 odst. 2 písm. f) téhož zákona důvodem pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Porušení povinnosti je omluvitelné, pokud uchazeč o zaměstnání oznámí krajské pobočce Úřadu práce nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti, vážný důvod, který mu ve splnění takové povinnosti bránil.

Co se rozumí vážnými důvody vymezuje uvedený zákon ve svém § 5 písm. c) a jedná se např. o důvod spočívající v

 • nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
 • nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
 • zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání plnění povinnosti součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce,
 • jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

Dovolená, resp. rekreační pobyt v zahraničí není vážným důvodem tak, jak jsou v zákoně vymezeny.

Shora uvedeným problémům se může uchazeč o zaměstnání vyhnout tím, že před tím, než by z jeho strany došlo k porušení povinnosti a tím důvodu pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, sám požádá o ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 29 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění. V tomto případě se evidence ukončuje dnem doručení písemné žádosti krajské pobočce Úřadu práce.

Ukončení evidence na základě žádosti uchazeče o zaměstnání na rozdíl od vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání nijak neomezuje možnost fyzické osoby přihlásit se do této evidence znovu, aniž musí být dodržena nějaká doba od ukončení předchozí evidence.

Ze shora uvedeného vyplývá, že je možné, aby uchazeč o zaměstnání, který chce s rodinou rekreačně pobývat v cizině, požádal před odjezdem o ukončení evidence tak, aby k němu došlo dříve, než by porušil povinnost povinnosti vůči Úřadu práce (zejména povinnosti dostavit se ve stanoveném termínu na kontaktní místo). Po takovém ukončení evidence a následném skončení rekreačního pobytu nic nebrání tomu, aby znovu požádal o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?