ODPOVĚĎ

zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákoník práce, pro doručování s účinnosti dnem 30. července 2020 přinesl skutečně v této oblasti významné změny. Nicméně připomínám, že vždy je zaměstnavatel povinen doručovat na pracovišti a v případě, že to není možné má na výběr ze čtyřech rovnocenných možností v druhém kroku. Jedna z nich je i doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Cituji ze zákona č 262/2006 Sb., zákoníku práce:

„ § 334

Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem

(1) Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4) nebo platový výměr (§ 136) a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (dále jen “písemnost”), musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti; není-li to možné, může ji zaměstnavatel doručit zaměstnanci

a) kdekoliv bude zaměstnanec zastižen,
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
c) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo
d) prostřednictvím datové schránky.

(3) Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.

(4) Je-li písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, vybere zaměstnavatel takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek stanovených tímto zákonem. “

Z variant, které Česká pošta s.p. nabízí se jeví jako optimální doporučené psaní s dodejkou „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta”. U této doplňkové služby provozovatel poštovních služeb dodá poštovní zásilku výhradně jen adresátovi a nikomu jinému. Této službě odpovídá obálka s červeným pruhem.

Následně mohou nastat tři možnosti. Ideálním případem doručení prostřednictvím provo zovatele poštovních služeb je pochopitelně situace, že zaměstnanec zásilku převezme, ať už přímo, nebo si ji vyzvedne v úložní lhůtě. Dnem převzetí je povinnost zaměstnavatele doručit písemnost splněna. Všechny potřebné údaje budou obsaženy na dodejce, kterou mu provozovatel poštovních služeb zašle neprodleně po doručení písemnosti.

Druhou možností, kterou popisuje v § 336 odst. 4 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce z toho, že za doručenou se písemnost považuje i tehdy, pokud zaměstnanec její doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti. Do toho spadá i varianta, že zaměstnanec je na doručovací adrese neznámý. Rozhodným dnem je pak den, kdy ke znemožnění doručení došlo. Poštovní zásilka bude provozovatelem poštovních služeb bez zbytečných průtahů zaslána zpět odesílateli (zaměstnavateli), přičemž bude uveden i důvod, pro který nebyla dodána. V případě odmítnutí převzetí písemnosti zaměstnancem zákoník práce předpokládá, že zaměstnanec bude provozovatelem poštovních služeb poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti a nově již nebude zapotřebí o takovém poučení provést písemný záznam.

Třetí variantou je, že zaměstnanec nebyl doručovatelem adrese zastižen. Tuto variantu upravuje § 336 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce tak, že se písemnost uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb a zaměstnanec se vyzve písemným oznámením o neúspěšném doručení písemnosti, aby si uloženou písemnost do 15 ti kalendářních dní vyzvedl. Mění se tak dřívější úprava v podobě 10-ti pracovních dnů. V písemném oznámení musí být navíc zaměstnanec poučen rovněž o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k jejímu doručení.

Podmínky České pošty s. p. jsou nastaveny tak, že pokud se pokus o dodání písemnosti nezdaří, poštovní zásilka se uloží a adresátovi se předá výzva aby si poštovní zásilku vyzvedl v určené lhůtě .K poštovní zásilce musí být tedy připojeno poučení.