Sociální dialog

Doručovací lhůta v případě vyřazení z evidence Úřadu práce

Poradna
Sdílet článek:

Doručovací lhůta v případě vyřazení z evidence Úřadu práce

Dobrý den, vlastní chybou jsem se nedostavila na smluvenou schůzku na Úřadu práce. Po třech týdnech mi z ÚP přišel dopis, že jsem byla z evidence ÚP vyřazena. Po celou tu dobu jsem nevěděla, že jsem vyřazena. Mám zdravotní problémy (uznána nemoc z povolání), nejsem osobou zdravotně znevýhodněnou, ale i přesto mám problémy se sháněním zaměstnání, občas pracuji na brigádě, ale většinou jen po dobu, než začnu mít zdravotní problémy. Nemá ÚP povinnost oznámit vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání do 8 pracovních dnů?

Odpověď:

Vedení v seznamu uchazečů o zaměstnaná s sebou přináší uchazeči určité povinnosti, mezi které patří i spolupráce s Úřadem práce. Úřad práce může (popř. ze zákona musí) uchazeče o zaměstnání ze seznamu uchazečů o zaměstnání vyřadit na základě celé řady skutečností, mezi které patří např. maření součinnosti (což je Váš případ). Pokud dojde k některé ze zákonem (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) předvídaných skutečností, vyřadí rozhodnutím Úřad práce fyzickou osobu ze seznamu uchazečů o zaměstnání.

Pokud jste se v sjednaný termín nedostavila na sjednanou schůzku, a pokud jste do 8 dní Úřad práce neinformovala o vážných důvodech, pro které nebylo možné se na schůzku dostavit, pak Vás Úřad práce ze seznamu uchazečů o zaměstnání na základě zákona vyřadí (viz ust. § 30 a § 31 zákona o zaměstnanosti).

Upozorňujeme, k vyřazení dochází ke dni porušení Vaší povinnosti (součinnosti), což má mimo jiné za následek, že se musíte nahlásit na zdravotní pojišťovnu k povinné úhradě zdravotního pojištění, a současně si můžete zažádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání až po uplynutí 6 měsíců od vyřazení.

Pokud jde o lhůtu, ve které Vám má být vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání doručeno, pak vizte, že se v dané situaci postupuje dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Úřad práce je povinen doručit fyzické osobě písemně vyhotovené rozhodnutí o vyřazení z evidence, které musí vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od rozhodné skutečnosti. Dle soudobé judikatury se však jedná pouze o pořádkové lhůty, tudíž jejich nesplnění nezakládá procesní vadu doručení rozhodnutí. Samotné doručování upravuje správní řád v ust. § 19 a násl.. Konkrétní lhůtu ve které má být rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání však žádný předpis neobsahuje.

Rozhodnutí o vyřazení z evidence Vám bylo doručeno písemně. V závěru rozhodnutí by mělo být obsaženo poučení o možnostech se proti rozhodnutí odvolat (ve lhůtě do 15 dní od doručení). Proti rozhodnutí o vyřazení Vám doporučujeme podat odvolání a popsat v něm veškeré okolnosti, které by mohly Úřad práce obměkčit, tj. především specifikovat vážné důvody (viz např. ust. § 5 zákona o zaměstnanosti), kterými zameškání termínu ospravedlníte (vlastní rozhodnutí už zůstává na Úřadu práce).

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?