Odpověď:

Zaměstnavatel je od 1. 1. 2012 povinen vystavit a vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) i v případě, že došlo k ukončení dohody o provedení práce. Splnění této povinnosti zaměstnavatele není vázané na výši dosahované odměny, která je rozhodná pro placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.

Uvedené vyplývá z platného znění ustanovení § 313 odst. 1 zákoníku práce, které zní:

㤠313

„(1) Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,

b) druh konaných prací,

c) dosaženou kvalifikaci,

d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,

e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.“

Shora uvedené potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci automaticky při ukončení dohody o provedení práce, a to bez toho, že by o jeho vydání musel zaměstnanec žádat. Potvrzení má pro zaměstnance význam v tom, že jím může později ve vztahu k jinému zaměstnavateli osvědčovat, že získal určitou praxi v konkrétní činnosti a její rozsah. Dále může mít význam jako doklad o ukončení zaměstnání, které je možné vykonávat souběžně s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání v souladu s § 25 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění).

㤠25

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.“

Pokud zaměstnavatel shora uvedenou povinnost nesplnil tak, jak mu ukládá zákoník práce, nezbývá než jej na nesplnění povinnosti upozornit a o vystavení potvrzení požádat.

Výše odměny dosahované na základě dohody o provedení práce má význam pro otázku účasti na důchodovém pojištění.

Pokud výše odměny nedosahovala částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění a tedy návazně na důchodovém a zdravotním pojištění, není důvod, aby zaměstnanec vedle shora uvedeného potvrzení o zaměstnání podle § 313 odst. 1 zákoníku práce požadoval ještě vystavení potvrzení podle § 313 odst. 2 zákoníku práce, které slouží pouze pro účely podpory v nezaměstnanosti, neboť zaměstnání, které nezakládá účast na důchodovém pojištění, nemá význam pro otázku práva na podporu v nezaměstnanosti (viz § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění).

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů