Sociální dialog

Doba vedení v evidenci Úřadu práce pro účely důchodu

Poradna
Sdílet článek:

Doba vedení v evidenci Úřadu práce pro účely důchodu

Jsem vyřazený horník a pobírám rentu. Jsem vedený v evidenci na úřadu práce. Z důvodu pracovního omezení nemůžu sehnat práci. Úřad práce mi z renty strhává minimální mzdu. Zajímalo by mne, zda se mi evidence na uřadu práce započítává do odpracovaných let. Počítá se mi celková doba evidence, nebo se mi počítá jenom prvního půl roku?

Odpověď:

Doba vedení v evidenci Úřadu práce se za dobu pojištění pro účely důchodového pojištění považuje pouze v rozsahu uvedeném v § 5 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění takto:

„(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce") jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,"

Ze shora uvedeného je zřejmé, že se jako odpracovaná doba, resp. pojištěná doba pro účely důchodového pojištění nepovažuje ani celá doba evidence na Úřadu práce ani pouhý půlrok takové evidence.

Doba pobírání náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přiznané v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (tzv. renty) není dobou pojištění pro účely důchodového pojištění.

Shora uvedená náhrada se podle § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění zahrnuje do vyměřovacího základu pojištěnce.

Pro upřesnění je třeba uvést, že Úřad práce nemůže z náhrady za ztrátu na výdělku (tzv. renty) nic strhávat. Výši této náhrady vypočítává její plátce s tím, že pokud není příjemce náhrady poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plného invalidního důchodu), pak se od rozhodného průměrného výdělku, do kterého se poskytuje uvedená náhrada, odečítá nejméně minimální mzda, která představuje výdělek, kterého by poškozený zaměstnanec s ohledem na svůj zdravotní stav po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání mohl dosahovat nebýt nepříznivé situace na trhu práce.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?