Sociální dialog

Dávky v hmotné nouzi a místní šetření

Poradna
Sdílet článek:

Dávky v hmotné nouzi a místní šetření

Je při podání žádosti o přiznání existenčního minima žadatel povinen podrobit se tzv. místnímu šetření, tedy jestli je povinen vpustit do svého obydlí úředníka Úřadu práce?

Odpověď:

Oprávnění orgánů pomoci v hmotné nouzi je upraveno v § 63 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění takto:

㤠63

(1) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou na základě souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky a osob společně posuzovaných oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem provádět sociální šetření. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi jako doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje vydávajícího orgánu pomoci v hmotné nouzi. O sociálním šetření podle věty první se vždy učiní záznam ve spise.

(2) Pokud žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná tím, že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení sociálního šetření k ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku nebo její výši, může jim být žádost o dávku zamítnuta nebo dávka odejmuta, popřípadě snížena její výše."

Dávkami v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Výše příspěvku na živobytí se stanoví jako rozdíl mezi částkou na živobytí posuzované osoby a příjmem osoby s tím, že částkou na živobytí je zpravidla existenční minimum. Žádostí o přiznání existenčního minima tazatelka zřejmě rozumí žádost o příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima, neboť nedosahuje žádného příjmu a je osobou, u které se za částku na živobytí považuje existenční minimum.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že pokud by tazatel v pozici žadatele o dávku odmítnul souhlas se vstupem zaměstnance Úřadu práce (agenda dávek v hmotné nouzi je svěřena Úřadu práce) do svého obydlí, vystavil by se možnosti, že jjeho žádost o příspěvek na živobytí bude zamítnuta.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?