Sociální dialog

Darování ledviny – pracovní neschopnost a náhrada mzdy

Poradna
Sdílet článek:

Darování ledviny – pracovní neschopnost a náhrada mzdy

Jako živý dárce ledviny budu v neschopnosti cca 6 týdnů, mohu se zeptat ,zda nemocenská po tuto dobu bude 60% platu nebo plná výše průměrného platu v ČR?

Odpověď:

Zákoník práce ve svém § 203 odst. 2 písm. e) upravuje právo na pracovní volno s náhradou mzdy při jiném úkonu v obecním zájmu spočívajícím v darování biologického materiálu takto:

㤠203

(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci

e) k činnosti dárce dalších biologických materiálů; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru. Podle charakteru odběru a zdravotního stavu dárce může lékař určit, že pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku se zkracuje nebo prodlužuje; při prodloužení však nejvýše po dobu zasahující do pracovní doby v rámci 96 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci,".

Ledvina je v tomto smyslu biologickým materiálem.

Samotné dárcovství ledviny nebo jiného orgánu není důvodem pro vznik dočasné pracovní neschopnosti. Ošetřující lékař ale podle § 57 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění rozhodne o vzniku pracovní neschopnosti, pokud bude tazatel v souvislosti s darováním ledviny přijat k poskytnutí lůžkové péče.

Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti je podle § 191 odst. 1 zákoníku práce důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance. Při této překážce v práci tazateli náleží náhrada mzdy podle § 192 zákoníku práce, a pokud by pracovní neschopnost přesáhla 14 kalendářních dnů, náleželo by mu od 15 dne trvání pracovní neschopnosti nemocenské podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění.

V případě, že by tazatel byl uznán v souvislosti s darováním ledviny práce neschopným, jednalo by se o důležitou osobní překážku v práci, a tudíž by nemohla nastat překážka v práci z důvodu jiného úkonu v obecném zájmu.

S účinností od 1.4.2013 má tazatel podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) v platném znění při darování ledviny právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených výdajů a rozdíl mezi ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, který vznikl dočasnou pracovní neschopností v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, které si tento odběr vyžádal. Toto právo však musí uplatnit řádně doloženou žádostí o výplatu shora uvedených plnění, a to nejpozději do 24 měsíců ode dne provedení odběru orgánu, jinak právo na jejich výplatu zaniká.

Shora uvedené vyplývá z § 28b a následujících shora uvedeného zákona.

㤠28b

Náhrada poskytovaná žijícímu dárci orgánu

(1) Dárci orgánu náleží náhrada účelně a prokazatelně vynaložených výdajů (dále jen „náhrada výdajů") a rozdíl mezi ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, který mu vznikl dočasnou pracovní neschopností v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, které si tento odběr vyžádal (dále jen „ušlý výdělek").

(2) Žádost o výplatu náhrady výdajů a ušlého výdělku musí kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat

a) datum provedení odběru orgánu a období, v němž mu byly poskytnuty zdravotní služby související s odběrem orgánu,

b) název a adresu transplantačního centra, které provedlo odběr, a adresu poskytovatele zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení byly dárci poskytnuty zdravotní služby související s odběrem orgánu,

c) doklad osvědčující výši účelně a prokazatelně vynaložených výdajů a výši ušlého výdělku, popřípadě jeho ověřenou kopii,

d) ověřenou kopii dokladu o ukončení dočasné pracovní neschopnosti související s odběrem; osoba, které se nevydává doklad o dočasné pracovní neschopnosti, doloží písemné vyjádření poskytovatele zdravotních služeb o době, po kterou nemohl vykonávat činnost, za niž vyžaduje náhradu ušlého výdělku.

(3) Ministerstvo požádá transplantační centrum, které provedlo odběr, a poskytovatele zdravotních služeb, který zajišťoval poskytnutí zdravotních služeb dárci, o potvrzení skutečností podle odstavce 2 písm. b) a dále o vyjádření, zda požadované výdaje a ušlý výdělek souhlasí s obdobím, kdy byl dárci proveden odběr orgánu a kdy mu byly poskytovány s odběrem související zdravotní služby. Transplantační centrum a poskytovatel zdravotních služeb jsou povinni poskytnout požadované informace do 10 dnů ode dne doručení žádosti.

(4) Není-li žádost o výplatu náhrady výdajů nebo ušlého výdělku podána do 24 měsíců ode dne provedení odběru orgánu, nárok na jejich náhradu zaniká.

(5) Dárci se uhradí náhrada výdajů a ušlý výdělek v prokázané výši, nejvýše však ve výši dvojnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené a zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů pro účely zaměstnanosti23). Do náhrady výdajů se nezapočítává náhrada cestovních výdajů dárce hrazená podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění.

(6) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byl dárce před odběrem orgánu informován o možnosti požadovat náhradu výdajů a ušlý výdělek a za tím účelem podat žádost podle odstavce 2. Záznam o této informaci, podepsaný zdravotnickým pracovníkem a dárcem, je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace vedené o dárci.

§ 28c

Ministerstvo rozhodne o příspěvku na náklady pohřbu podle § 28a nebo o náhradě poskytované podle § 28b. V případě postupu podle § 28b odst. 3 se lhůta pro vydání rozhodnutí prodlužuje o 30 dnů.

§ 28d
Ministerstvo může pověřit Koordinační středisko transplantací výkonem působnosti podle § 28a až 28c."

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?