ODPOVĚĎ

Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž platební účet je postižen exekucí. Umožňuje majiteli bezhotovostně platit stejným způsobem jako z původního platebního účtu před jeho postižením exekucí. Lze však na něm hospodařit pouze s tzv. chráněným příjmem. Založit si může dlužník jen jediný chráněný účet, a to pouze u banky, kde máte obstavený běžný účet. Tato možnost platí od 1.7. 2021.

Jaké jsou podmínky?

Mimo standardních podmínek pro založení běžného účtu, další podmínkou je, abyste u dané banky měli obstavený běžný účet. Dále musí povinný/ dlužník/ zaměstnanec v jedné osobě písemně požádat všechny strany, které mu vyplácí chráněný příjem, o potvrzení podle § 304d odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Nejčastěji tedy půjde o žádosti na zaměstnavatele, Českou správu sociálního zabezpečení, osobu platící výživné apod.

Jak uvádí na níže zmiňovaném odkazu Česká národní banka – cituji:

„Pokud máte více obstavených účtů a chráněné příjmy vám chodí na několik z nich, je třeba se ještě předtím s osobami, které vám vyplácejí chráněné příjmy, domluvit tak, aby vám všechny chráněné příjmy chodily na stejný obstavený účet (peněžnímu ústavu můžete určit jen jeden účet, z něhož vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem),“
Podrobněji k založení chráněného účtu na stránkách České národní banky https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-je-chraneny-ucet-a-jak-jej-zridit-a-uzivat/

Chráněným příjmem je:

  • mzda, plat, odměna z dohod mimo pracovní poměr, odměna za pohotovost, odměna členů zastupitelstva, odstupné a podobná plnění vyplácená v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy vyplacená ve spojitosti se zaměstnáním, náhrada výdělku v dočasné pracovní neschopnosti a náhrada výdělku po jejím skončení,
  • pohledávky fyzických osob – podnikatelů z podnikatelské činnosti, pohledávky autorské odměny nebo z práv umělců nebo z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví,
    důchody,
  • výživné,
  • dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, náhradní výživné, daňový bonus, příspěvek na bydlení, výživné na nezaopatřené dítě,
  • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku,
  • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, příplatek k důchodu ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu dle zák. upravujícího ocenění účastníků národního boje a některých pozůstalých,
  • pohledávka náhrady od pojišťovny na nové vybudování nebo opravu budovy,
  • pohledávky nabyté jako substituční jmění = nabyté povinným v rámci dědictví, jež má podle nařízení zůstavitele přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice (vyjma situací, kdy má povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí/exekuci, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy spojené s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění).