ODPOVĚĎ:

tuto problematiku upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, konkrétně § 3 odst. 3, kde je jasně řečeno, že se přispívá zaměstnancům v pracovním poměru. Pokud by se jednalo o zaměstnance na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, tak na tyto se vyhláška nevztahuje.

Cituji z vyhlášky č.. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

„Hospodaření s fondem

§ 3

(1) Organizační složka státu a příspěvková organizace sestavuje rozpočet fondu a stanoví způsob jeho čerpání. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje podle § 4 až 14. Pro spolurozhodování odborové organizace platí zvláštní právní předpis.2)

(2) Prostředky fondu se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.

(3) Organizační složka státu a příspěvková organizace může přispívat pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby. Zaměstnancům v pracovním poměru, státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům, žákům středních odborných učilišť a učilišť a důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace, (dále jen “zaměstnanec”) a jejich manželům (druhům), partnerům2a) a nezaopatřeným dětem3) (dále jen “rodinný příslušník”) se poskytne plnění podle věty první za cenu sníženou o příspěvek z fondu.

(4) Příspěvek lze poskytnout pouze z fondu té organizační složky státu nebo příspěvkové organizace, která činnost zcela uhradila.

(5) Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

(6) Příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů.

(7) Zůstatek nesplacených půjček poskytnutých zaměstnanci podle § 6 a § 11 odst. 2 může být prominut za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,4) nejvýše však lze prominout částku 15 000 Kč.

(8) Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.“