Dobrý den, prosím Vás o vysvětlení, zda potřebuje profesní průkaz a další související náležitosti (lhůty lékařských prohlídek, psychotesty,...) pracovník v řádném pracovním poměru v zemědělském podniku, který kromě oprav strojů, práce s traktorem, stavební údržby atd. sedne ve žních za volant náklaďáku nad 7,5 t (Škoda 706 LIAZ - 7,875 t) a po dobu dvou až tří týdnů vozí z pole obilí, pak v říjnu vozí několik týdnů z polí siláž. Během roku pak občas doveze nebo odveze jednorázový náklad nějakého materiálu pro vlastní podnik. V pracovní smlouvě má napsáno více pracovních činností, řidič je jen jednou z nich.

Podle zákoníku práce 262/2006 Sb., vykonává tzv. závislou práci a podle zákona 247/2000 a novely 498/2016 Sb. řidič, u něhož není řízení hlavním předmětem závislé práce, by tedy nemusel mít profesní průkaz, tím pak také ani (u auta nad 7,5 t) dopravně psycholog. vyšetření. Je tento můj názor správný ? V přilehlém městě máme dvě autoškoly a jejich stanoviska nejsou stejná, proto prosím o radu Vás. 

ODPOVĚĎ: 

Nastudoval jste si problematiku správně. Vstupního školení a následného pravidelného školení je povinen se účastnit řidič, který řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.Toto školení se nevztahuje na řidiče pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce. Na tyto řidiče se bude vztahovat školení o bezpečnosti práce dle zákoníku práce.

Řidič, který je zařazen jako referent nebo pracovník dělnické profese (opravář, montér) nemusí absolvovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a mít při jízdě platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Pro zaměstnavatele v takovém případě stanovuje povinnost zabezpečit pro své zaměstnance školení ke všem bezpečnostním rizikům, se kterými se při své pracovní činnosti setkávají, v případě řidiče motorového vozidla tedy i k problematice silničního provozu, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Výjimky stanoví § 3 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších změn a doplňků.

Cituji ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

„Účastníci provozu na pozemních komunikacích
§ 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

(1) Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu. To neplatí, pokud osoba sama nebo jiná osoba učinila taková opatření, aby k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nedošlo.

(2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

(3) Řídit motorové vozidlo může pouze
a) osoba, která je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel (dále jen „skupina vozidel“) uděleného Českou republikou, státem, který je členským státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „jiný členský stát“), nebo jiným státem podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která upravuje oblast silničního provozu,

b) žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly4) podrobuje výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla, nebo

c) osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly 4) připravuje k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku v rámci tohoto přezkoušení 4a).

(4) Řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E může dále pouze osoba, která je profesně způsobilá k řízení těchto vozidel podle zvláštního právního předpisu4) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze skupin C1, C1+E, C a C+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv z těchto skupin. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze skupin D1, D1+E, D a D+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv z těchto skupin.

(5) Podmínka profesní způsobilosti podle odstavce 4 se nevztahuje na řidiče, který není občanem České republiky, Švýcarské konfederace nebo jiného členského státu a který nevykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území některého z těchto států ani na tomto území nepodniká, a dále na řidiče
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,

b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,

c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,

d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,

e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,

f) vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu4),

g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,

h) vozidel používaných pro vlastní potřeby, nebo

i) zemědělských a lesnických traktorů.

(6) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar"). “

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit