Nezaměstnanost se stále drží na relativně nízkých číslech. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v dělnických a vysoce odborných profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících. „Co se týká nízké nezaměstnanosti, držíme si stále nejlepší postavení v Evropě. To nám dodává určité sebevědomí, že má česká  ekonomika pevné základy a je schopna čelit současným výzvám. Čísla ukazují, že z hlediska nezaměstnanosti je optimistický i výhled do budoucna,“ uvádí minstr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Do evidence ÚP ČR se v předchozím měsíci přihlásilo 31 800 lidí a naopak 43,6 tisíc osob (nejvyšší dubnový údaj za poslední čtyři roky) odešlo. Řada z nich našla uplatnění například v malo a velkoobchodu, inženýrském stavitelství, ve vzdělávání nebo v rostlinné a živočišné výrobě. Svou činnost obnovili i živnostníci, kteří přes zimu dočasně přerušili své podnikání.

„V plném proudu jsou už sezonní práce, především ve stavebnictví, v gastronomii a cestovním ruchu, dále v zemědělství, zahradnictví, lesnictví či lázeňství. V dubnu také probíhají jarní úklidy veřejných prostranství v rámci veřejně prospěšných prací. Úřad práce ČR podporuje umístění zejména dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání ve
městech a obcích formou příspěvků na mzdy pracovníků v této oblasti,“
shrnuje zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš.

Pokud jde o výhled do dalších měsíců, nezaměstnanost by mohla ještě mírně klesat, protože energetickou krizi se daří stabilizovat. Přesto lze očekávat, že trh práce budou nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.

Ukrajina

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce dubna 2023 práci celkem 238 942 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ¾ – 16447 – z nich tvoří ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli.

Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 93 326 osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (16 399 osob), Plzeňském (13 873 osob) a Jihomoravském kraji (9 624 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce bylo v evidenci ÚP ČR celkem 17 457 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou (březen 17 720 osob). Podali žádosti o zaevidování jako zájemci (1 337 osob, březen 1 427 osob) nebo uchazeči (16 120 osob, březen 16 293 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak tvořili 6,2 % (březen 6 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 30. 4. 2023 zaevidovalo na ÚP ČR celkem 39 748 (březen 38 107) osob s dočasnou ochranou.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním kurzů českého jazyka. Kurz češtiny v rámci rekvalifikací dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) zahájilo celkem 4 999 lidí. Jen v dubnu 2023 nastoupilo do kurzu 860 cizinců a 661 z nich ho už také úspěšně ukončilo. Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci. Pokud jde o kurzy odborné, probíhá jich méně.

Důvodem je neznalost českého jazyka. Nejčastěji se jedná o kurzy pro svářeče a pracovníky v sociálních službách. ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II. Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v dubnu v Ústeckém (5,5 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni, což je dlouhodobý stav nezaměstnanosti v těchto regionech. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Zlínském, Jihočeském, Vysočina, Pardubickém a v Plzeňském (shodně 2,7 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Pardubicku, v Praze, na Královéhradecku, a na Jižní Moravě, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti dubnu 2022 o 0,4 p. b. V okresech
jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci dubna v okrese Praha-východ (1,5 %), Pelhřimov (1,6 %), Praha-západ (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,3 %), Most (7 %) a Chomutov (6,4 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 54,7 % ženy, což představuje 143 064 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na
3,1 % a u žen na 4 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci 36 394 osob se zdravotním postižením (OZP) – 13,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10 101 volných pracovních míst. Průměrný věk nezaměstnaných byl v dubnu 43,3 roku, loni to bylo 43,8 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně
nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

V meziročním srovnání v dubnu mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let a ve skupině 30-49 let. Naopak v kategorii 50 plus podíl nezaměstnaných osob klesl. V případě posledně uvedené skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k poklesu o 1,6 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o nárůst o 2 774 osob).

V evidenci ÚP ČR jich bylo k 30. 4. 2023 celkem 97 021 a tvořili 37,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle stupně vzdělání ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se základním vzděláním (o 7 167) a uchazečů se vzděláním vysokoškolským (o 5 053).

Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci dubna bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 81 545. Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR 11 914 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 429, meziročně pak více o 842 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,6 % (březen – 4,5 %, duben 2022 – 4,5 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci dubna v evidenci ÚP ČR 7 501 jen absolventů. V podpoře pracovního uplatnění mladých lidí do 29 let využívá ÚP ČR řadu nástrojů. Za všechny určitě stojí za zmínku velmi úspěšné regionální projekty “Záruky pro mladé“.

Za posledních 12 měsíců se změnila strukturauchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V dubnu 2023 poklesl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců na celkovém počtu nezaměstnaných o 4,5 p. b. na 28,9 %, tedy celkem na 75 657 osob. Průměrná délka evidence ve srovnání s březnem vzrostla o 19 dnů na 490.

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během dubna se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 31 804 lidí. To je meziměsíčně méně o 2 557 osob (o -7,4 %) a meziročně více o 756 (o 2,4 %) uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 223) a Středočeský kraj (3 662). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1 023). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze(3 385) a nejméně v okrese Domažlice (118). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z oblasti maloobchodu a velkoobchodu, veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, výroby kovových konstrukcí, vzdělávání, zdravotní péče nebo výroby motorových vozidel. Naopak z evidence odešlo celkem 43 599 uchazečů, tj. o 208 osob více než v předchozím měsíci a o 3 336 osob více než v dubnu 2022. Novou práci získalo 32 236 lidí.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v dubnu 74 709 osob, což představuje 28,5 % všech uchazečů o zaměstnání (březen 2023 – 30,7 %, duben 2022 – 30,9 %). Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně poklesl o 627 osob.

Uchazeči v průměru dostávali 10 012 Kč měsíčně (duben 2022 – 9 360 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč pobíralo 8 645 (11,6 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 22 798 Kč, pak ÚP ČR v dubnu vyplácel 2 392 (3,2 %) uchazečům o zaměstnání.

V předchozím měsíci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 886 141 tis. Kč (březen 1 024 955 tis. Kč).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 284 530 volných pracovních míst, o 5 více než v březnu a o 59 820 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10,8), Bruntál (5,4), Most (4,8), Ústí nad Labem a Opava (3,5). U přibližně 71,7 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 70,6 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, zedníky, kamnáře a dlaždiče nebo uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (79 054 míst) a ve Středočeském kraji (57 904 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 16 676 nových volných pracovních míst, což je o 4 752 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1 852 míst. ÚP ČR naopak obsadil 16 523 volných pracovních míst.

ÚP ČR pomáhá v rámci klíčové aktivity, kterou je monitoring pracovního trhu, zaměstnavatelům s obsazováním volných míst, stejně jako uchazečům ozaměstnání se zprostředkováním práce. Mimo jiné pořádá pro firmy výběrová řízení, tematické semináře nebo třeba pomůže s rekvalifikací.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 30. 4. 2023 celkem 10 735 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například – na veřejně prospěšné práce umístil 3 707 lidí. Zaměstnání získalo také 1 922 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 4 soby zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 664 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci dubna celkem 170 lidí. Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto podpořil 406 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 30. 4. 2023 se jich účastnilo 3 067 lidí. Celkem od začátku letošního roku nastoupilo na rekvalifikace 9 699 klientů. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy českého jazyka pro cizince, počítačové kurzy, kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti a kurzy pro pracovníky v sociální oblasti. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci z věkové skupiny mezi 35 až 49 lety.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 171 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 568) a v Moravskoslezském (985) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí. V neposlední řadě veřejná služba probíhá také ve formě pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod.

Na veřejnou službu nastoupilo v dubnu celkem 1 861 klientů. Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni 

Zdroj: www.mpsv.cz