„Dohromady bylo programem Antivirus B, který byl zaměřený udržení pracovních míst ve firmách, podpořeno ve 2. čtvrtletí 2020 315 tisíc zaměstnanců ve firmách s více než 10 zaměstnanci, což odpovídá zhruba 80 tisíc plných úvazků. Firmy s více než 1000 zaměstnanci přitom čerpaly podporu s pravděpodobností o 40 % vyšší než malé firmy s méně než 50 zaměstnanci,“ píšou autoři studie v jejím shrnutí.

Nejvíce podpory přitom dostalo odvětví zpracovatelského průmyslu, které z podpory pokrylo zhruba třetinu poklesu odpracované doby a udrželo tak relativně velkou část pracovních úvazků. Na druhou stranu poklesem odpracované doby podobně postižené odvětví administrativní a podpůrné činnosti z podpory pokrylo pouze desetinu poklesu odpracované doby. Zpracovatelský průmysl také čerpal v přepočtu na plné úvazky téměř tři čtvrtiny (74 %) z celkové podpory z programu Antivirus B.

Disproporční využívání podpory

Podle výzkumného týmu analýza ukazuje na nízké pokrytí propadu v několika odvětvích a odhaluje disproporční využití příspěvku velkými firmami ve zpracovatelském průmyslu. „Vhodně zacílený a efektivní kurzarbeit by měl vést k tomu, že firmy čelící v důsledku pandemie větším ekonomickým propadům budou program Antivirus využívat víc než firmy zasažené méně,“ uvádí studie.

V odvětví pohostinství a ubytování se přitom odpracovaná doba zkrátila meziročně o 63 %, v kultuře o 42 %, v administrativě o 25 % a ve zpracovatelském průmyslu o 19 %. „V těchto odvětvích tedy vůči poklesům odpracované doby došlo k malému pokrytí programem, což může implikovat výrazný pokles zaměstnanosti či snížení úvazků,“ píšou autoři.

„Firmy z odvětví pohostinství a ubytování a z odvětví kultury čerpaly více prostředků z programu Antivirus A než z programu Antivirus B, ale i přesto více než polovina poklesu odpracované doby v těchto odvětvích je způsobena snižováním úvazků nebo propouštěním zaměstnanců,“ doplnila Pavla Doleželová spoluautorka studie a konzultantka statistiky ve společnosti TREXIMA.

Pravděpodobnost využití podpory klesá s vyšším vzděláním zaměstnanců

Autoři studie se zaměřili na loňské druhé čtvrtletí, kdy probíhala první pandemická vlna. Program Antivirus B je státem vyplácen firmám při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin. Prostředky programu jsou určeny na dorovnání 60 % náhrady mzdy s odvody do 29 tisíc Kč. Zajímavým zjištěním studie také je, že pravděpodobnost pobírání podpory u firem klesá s vyšším podílem zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním a s jejich vyšší produktivitou.

Podle studie také častěji peníze pobíraly firmy, které se potýkaly s poklesem poptávky již před epidemií. U firem s více než tisícovkou zaměstnanců pak byla také pravděpodobnost čerpání výrazně vyšší než u malých podniků. Vliv nemělo naopak to, z jakého regionu firma je či zda má kolektivní smlouvu.

Celá studie je přístupná zde.