V lednu tohoto roku vláda odsouhlasila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který obsahuje návrh postupu, jak těmto regionům pomoci zlepšit hospodářskou i sociální situaci. Materiál připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj společně s úřadem vládního zmocněnce a dotčenými kraji.

Ve své implementační části Strategický rámec zřizuje odborné struktury, které byly pověřeny dohledem nad naplňováním dokumentu. Na úrovni krajů se jedná právě o Krajskou dozorčí radu, jejímž členem jsou i regionální zastoupení SP ČR.

Konkrétní národní i regionálně specifická opatření mají podobu finančních prostředků či systémových změn a jsou detailně rozpracována v akčním plánu, který bude vládě předložen na konci května tohoto roku. Opatření a aktivity, které v prvním akčním plánu nebudou zohledněny, budou zapracovány do dalších akčních plánů v následujících letech. Již v červnu 2017 naváže příprava druhého akčního plánu, který bude vládou ČR schvalován v roce 2018. Takovýto proces bude probíhat každý rok ve stejné časové ose.

Přehled typových opatření naleznete na www.restartregionu.cz, kde se můžete zapojit do procesu i Vy a vyplněním formuláře navrhnout vlastní opatření k přeměně regionu.

-rs-