Dnes vyhlášená výzva s názvem Podnikové vzdělávání (1) je určena podnikům a mohou v ní žádat o finance na vzdělávání svých zaměstnanců. Žadatelé budou moci předkládat žádosti o podporu v průběhu téměř tří měsíců a realizaci projektů zahájit od března následujícího roku. V další výzvě Společně za vzděláváním (1), která byla vyhlášena 7. března 2023, mohou žádat profesní a podnikatelská sdružení o finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců svých členů.

Žádosti je možné podávat po dobu dvou měsíců, projekty lze začít realizovat od začátku příštího roku. Obě výzvy navazují na úspěšnou realizaci podobných projektů z období 2014–2021, kdy bylo realizováno více než 2 700 vzdělávacích projektů za téměř 6,1 miliard korun. Stejně jako v předchozím období, je u nynějších výzev využita zjednodušená forma vykazování
prostřednictvím jednotkových nákladů. Ta spočívá v pevně stanovené ceně za účast jedné osoby na jedné hodině školení.

Novinkou v obou výzvách je možnost vzdělávání i pro osoby samostatně výdělečně činné. Příjemci mohou realizovat například kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Důraz je kladen na aktivizaci zaměstnanců starších 55 let. Vzdělávání v oblasti digitálních (počítačových) dovedností není předmětem těchto výzev, je na něj vyčleněno 6,5 miliard korun v Národním plánu obnovy.

Díky těmto výzvám umožní zaměstnavatelé svým zaměstnancům rozvíjet potřebné znalosti, schopnosti a dovednosti. Kurzy mohou být realizované prezenční i distanční formou, a to na území celé České republiky, včetně Prahy.

Aktuální informace o výzvách z Operačního programu Zaměstnanost plus jsou dostupné v přehledu výzev OPZ+. Více informací o Národním plánu obnovy najdete na https://www.mpsv.cz/web/cz/narodni-plan-obnovy..

Zdroj: www.mpsv.cz