Společnost ZVVZ, a.s. (Jihočeský kraj)

V rámci projektu Regiony v centru dění jsme měli možnost zúčastnit se velkého množství seminářů a diskusních setkání. V Jihočeském kraji proběhlo v rámci projektu celkem 10 seminářů a 4 diskusní setkání na různá témata z oblasti legislativy, personalistiky a dalších oborů.

Za holding ZVVZ, a.s. se seminářů zúčastnilo celkem 66 osob. Dále se někteří naši zaměstnanci zúčastnili otevřených seminářů pořádaných v Plzni, Českých Budějovicích a v dalších regionech.

Velkým přínosem pro naši společnost bylo, že akce vždy odrážely aktuální dění v novelách zákonů a vždy tuto aktivitu zaštítili odborníci z úřadů kompetentních k dané problematice. Informace tedy nebyly podávány přes prostředníky a nedocházelo tak ke spekulacím, jak si který zákon vykládat.

Na akcích se diskutovalo nejen s odborníky z příslušného oboru, ale byla zde velká příležitost diskutovat s ostatními účastníky z jiných firem a z řad sociálních partnerů. Tyto diskuse pomohly k přenosu a sdílení informací a získané informace pomáhají našim zaměstnancům nejen v profesním, ale také osobním životě. Nezanedbatelnou úlohu mělo i vytvoření pozitivních sociálních a osobních vazeb mezi účastníky projektu a zástupci SP ČR, které významnou mírou přispělo k profesnímu růstu a spokojenosti zaměstnanců.

Společnost Vítkovice a.s. (Moravskoslezský kraj)

Se Svazem průmyslu a dopravy ČR naše společnost dlouhodobě spolupracuje již od dob předchozího projektu. Proto jsme přivítali možnost aktivně se zapojit i do projektu Regiony v centru dění. Projekt jsme využili dvěma směry. Za prvé jsme vysílali zaměstnance na aktivity, které byly v rámci tohoto projektu pořádány jako otevřené, a zároveň jsme využili možnosti uspořádat vybrané aktivity pro náš holding, který čítá velký počet společností.

Spolupráce se SP ČR byla výborná. Akce byly vždy velmi dobře organizačně připravené, zajišťované kvalitními lektory, jejichž výběr byl s námi předem konzultován. Zaměstnanci SP ČR byli vždy velmi ochotní a vstřícní řešit všechny požadavky, které jsme my, účastníci, měli. Velmi oceňujeme možnost zúčastnit se zajímavých akcí, které bychom pro naše zaměstnance v tak hojném počtu standardně v rámci našich služeb neměli možnost připravit, ať už se jednalo o školení Finanční gramotnost nebo Age management.

Jiří Halámek, společnost Severochema (Liberecký kraj)

Za sebe i naši společnost hodnotím projekt Regiony v centru dění jako velmi zdařilý. Osobně jsem se zúčastnil velké části seminářů i kulatých stolů. Velmi pozitivně hodnotím jejich organizační přípravu, zajištění i materiály. Obzvláště cenné pro mne byly diskuze u kulatého stolu s kolegy z ostatních podniků a institucí. Odborné zkušenosti a znalosti převážné většiny lektorů byly na mimořádně vysoké úrovni. Využíval jsem opakovaně i nabídnutých služeb právní poradny na www.socialnidialog.cz. Odpovědi byly zaslány obratem a rovněž na vysoké profesionální úrovni. Bohužel se týkaly jen oblasti pracovně právních vztahů, uvítal bych v budoucnosti možnost dotazů na širší problematiku.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (Středočeský kraj)

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. děkuje za možnost účastnit se akcí pořádaných v rámci projektu. Byl to velice široký zdroj důležitých informací, které mohou naši zaměstnanci využít ve své profesi. Rovněž nezanedbatelné plus bylo, že byly pro účastníky zdarma.

Semináře byly velice přehledně vedeny fundovanými lektory a obsahovaly širokou škálu informací. Lektoři byli vybíráni citlivě a vesměs byli vynikající a dokázali zaujmout. Maximálně nám vyhovovala šíře zaměření seminářů, přínosem pro nás byl seminář k pracovně-lékařským službám nebo aktivní politice zaměstnanosti a seznámení s projekty v rámci APZ. V neposlední řadě nás na seminářích zaujalo téma zaměstnávání matek na mateřské dovolené a zaměstnávání pracovníků 55+. Díky seminářům bylo zaměstnancům umožněno se lépe orientovat v problematice pracovních vztahů.

Tripartita Jihomoravského kraje

Tento příspěvek je názorným příkladem toho, že díky projektu Regiony v centru dění, nedocházelo k podpoře firem v regionu pouze prostřednictvím vzdělávání. Ukázkou fungování sociálního dialogu v praxi je dlouhodobá spolupráce regionálního zastoupení SP ČR v Jihomoravském kraji a Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje, v níž je SP ČR stálým hostem. V rámci tripartity Jihomoravského kraje existují odborné Komise a regionální manažerka SP ČR pro Jihomoravský kraj, Kateřina Budínková, je tajemnicí a členkou Komise pro hospodářský rozvoj RHSD Jihomoravského kraje. Komise pod vedením Kateřiny Budínkové zorganizovala na žádost jihomoravské tripartity dne 29. září 2015 kulatý stůl k tématu autobusové dopravy v Jihomoravském kraji ve vztahu k veřejným zakázkám.

Impulsem pro realizaci kulatého stolu bylo vystoupení předsedy Odborového svazu dopravy ČMKOS, pana Pomajbíka, na Plenární schůzi RHSD s problematikou veřejných zakázek ve veřejné dopravě. Poukázal na problém, kterým je cena jakožto hlavní hodnotící kritérium pro veřejné zakázky. Dopravci, kteří se výběrových řízení účastí, mají vstupní podmínky stejné (cena PHM, poplatky, opotřebení, …) a tak jediné, čím se mohou v konečné ceně lišit, je právě mzda řidičů. Na kulatém stole byl proto nejdříve představen systém Integrované dopravy v JMK a následně systém veřejných zakázek. S příspěvkem vystoupili zástupce odborů a zaměstnavatelů v kraji, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, která představila připravovanou novelu zákona o veřejných zakázkách. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci sociálních partnerů a členové jihomoravské tripartity.

-lhe-