Firmy musí požádat SP ČR o potvrzení o splnění podmínek k zácviku

Tím se ale neruší povinnost firmy či jiného českého subjektu, u kterého budou zácvik vykonávat, požádat SP ČR o posouzení splnění podmínek zácviku. K tomu zde musí doložit veškeré popsané podklady.

Bez kladného posouzení SP ČR, tedy bez získání Potvrzení SP ČR o splnění podmínek zácviku, nemohou ani cizinci z výše zmíněných zemí zácvik na území ČR vykonávat.

Povinnost získat dlouhodobé vízum za účelem “ostatní” v případě zácviků delších než 90 dnů také zůstává zachována, uvedená výjimka se týká opravdu jen krátkodobých zácviků.

* Tyto země jsou uvedené v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 539/2001, v platném znění.

** § 4 odst. 2: „Pro účely osvobození od vízové povinnosti se za výkon výdělečné činnosti nepovažuje činnost: /…/ g) cizince, který je vyslán na území České republiky svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou, výlučně za účelem prohlubování dovedností a kvalifikace tohoto cizince potřebných k výkonu jeho práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území České republiky,/…/

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-