Program akce se opíral o tři vědecké studie pracovníků VŠB – TUO a ČHMÚ.

Dr. Horák z VŠB ve svém příspěvku upozornil na skutečnost, že ze 7,5 tun Benzo(a)pyrenu vyprodukovaného v ČR je 96% vytvářeno domácími topeništi. 1000 domácností vytápějících tuhými palivy, tak má potenciál vyprodukovat tolik B(a)P jako velký podnik.

Doktor Horák, ale upozornil, že jen výměny domácích kotlů ke zlepšení nestačí, pokud s nimi lidé špatně zacházejí.

Radim Seibert z ČHMÚ představil svůj projekt měření jednotlivých zdrojů v různých lokalitách. V porovnání Třinecka a Kladenska se objevilo několik shod určujících velikost zdrojů (resp. jejich skupin) znečištění:

  1. Místní vytápění domácností
  2. Regionální aerosol(specifický typ znečištění tvořený různými segmenty)
  3. Přírodní faktory
  4. Transevropský přenos primárních částic
  5. Hutnictví a energetika

K podobným závěrům došel ve svém projektu také kolega pana Seiberta z ČHMÚ Ondřej Vlček.

Z diskuse vyplynul jednoznačný závěr, že na základě současných dat nejsme schopni situaci ohledně zdrojů znečištění více rozklíčovat a je třeba dlouhodobější měřící kampaně. Rýsuje se realizace projektu, který by trval 6,5 roku, což by mohlo přinést skutečně komplexní a objektivní výseldky o situaci v regionu.

Společně s ekologickým sdružením Čisté nebe jsme se dohodli, že bychom příští rok akci rádi zopakovali, pokud tomu budou okolnosti nakloněny.

Autor: P. Holica