1. Kdy se otevřou vízová centra a bude možné přivézt nové pracovníky z Ukrajiny na Schengenská krátkodobá víza a na dlouhodobá víza (např. kvalifikovaný pracovník)? Jsou již stanoveny nějaké zvláštní podmínky vstupu do ČR (např. potvrzení o negativním PCR testu na Covid-19)?

Otevření vízových center na (nejen) Ukrajině a zahájení přijímání žádostí o zaměstnaneckou kartu v rámci Programu kvalifikovaný pracovník a krátkodobé schengenské vízum za účelem zaměstnání bude možné poté, co příslušné orgány Ukrajiny uvolní opatření, která v tomto okamžiku znemožňují otevření vízového centra a současně poté, kdy vláda ČR uvolní omezení týkající se uvedených pobytových titulů. V tuto chvíli nelze předjímat, kdy se situace změní, bude záležet na epidemiologickém stavu na Ukrajině, který je jiný než v ČR. Zástupci české republiky na Ukrajině o možnosti otevření vízových center opakovaně jednají s představiteli Ukrajiny. Aktuální informace o obnovení vízové agendy naleznete zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html

Pro vstup zaměstnanců z (nejen) Ukrajiny je v současné době stanovena povinnost prokázat se negativním testem na Covid-19 při vstupu na území. Test nesmí být starší než 4 dny.

2. Máme uchazeče o zaměstnání, kteří již žádost o vízum a zaměstnaneckou kartu podali, byli na zastupitelský úřad pozváni k převzetí víza a nalepení víza do pasu, jenže z důvodu vyhlášení nouzového stavu jim schůzka byla zrušena. Jak máme postupovat? Máme kontaktovat zastupitelský úřad?

Zrušené termíny budou přidělovány na základě seznamu, který platil před vyhlášením nouzového stavu. Podle toho, kdy příslušný zastupitelský úřad začne opětovně vyřizovat vízovou agendu, by měl uchazeče kontaktovat a přidělit jim nový termín. U žadatelů, kteří již žádost podali – převzetí schválených dlouhodobých víz a pobytů, tj. vylepení vízových štítků do pasu bude probíhat neprodleně po znovuzahájení výkonu vízové agendy na každém konkrétním úřadu. Konzuláty budou žadatele informovat o možnosti a datu dostavení se na úřad (není třeba žádat o nový termín). Vylepení těchto štítků je otázkou 1 – 2 dnů.

3. Máme zaměstnané ukrajinské pracovníky na krátkodobé vízum, které jim skončilo 11.4.2020. Vycestovat tedy musí do 17. 7. s rezervou do 15.7.2020. S sebou přes hranice musí mít jen doklady o prodloužení pracovně právního vztahu v době Coronaviru. Je tak? Ideálně by bylo asi letecky, že?

Pokud je nám známo, policie při výjezdu z ČR doklady o prodlouženém pracovněprávním vztahu nevyžaduje. Při opuštění území od 4.5.2020 dostanou cizinci do cestovního dokladu razítko EXCEPTIONAL SITUATION COVID-19 PANDEMIC. Co se týče dopravy – je možná i pozemní doprava, ale bohužel nejsme schopni zaručit, že jiný členský stát, přes který budou lidé tranzitovat, neudělí trest v podobě zákazu vstupu do Schengenu (stalo s v Maďarsku, MV bude ještě na maďarskou stranu apelovat, aby akceptovali příslušné razítko v pase a trest zákazu vstupu do Schengenu neudělovali, ale bohužel to pro ně není závazné, byť ČR oznámila své opatření o prodloužení pobytu od 60 dní z důvodu pandemie Evropské komisi a ostatním ČS), takže největší jistota je skutečně letecká doprava. Cizinci by měli být již 17. 7. mimo území ČR.

4. Pokud je zažádáno o ukrajinské pracovníky na ZK a my jich vzhledem k ekonomické situaci už “takové množství” nepotřebujeme, nemůžeme přece zrušit pracovní místo. Co by bylo s těmi ostatními?

V tomto případě doporučujeme zredukovat prostřednictvím úřadu práce počet nahlášených pozic, ale volné místo úplně nerušit, zejména ne pokud je na část těch pozic třeba již zahájené řízení o vydání zaměstnanecké karty, to by byl problém.

5. Pokud si ukrajinský pracovník vyzvedne ZK, kdy nejpozději může vycestovat z Ukrajiny?

Pro vstup na území ČR z Ukrajiny slouží vízum typu D/VR, cizinec by proto měl přicestovat v době platnosti tohoto víza, které se vydává s platností na 6 měsíců a během této doby by cizinec měl přicestovat do ČR a v průběhu 2 měsíců absolvovat biometriku a převzít si průkaz zaměstnanecké karty.

6. Pokud jsme vyřídili ZZ a ukrajinští pracovníci odjeli (stihli to) na Ukrajinu, když se budou vracet – po uvolnění – postačí tedy dělat testy na COVID – 19 u nás v ČR do 72 hodin? A už nemusí být, v případě negativního testu” u nás, v ČR v karanténě 14 dnů než nastoupí do zaměstnání?

Pokud se jedná o zaměstnance, kteří již mají zaměstnaneckou kartu vyzvednutou – v tomto případě je návrat možný buď s testem anebo je možné test absolvovat do 72 hodin od příjezdu. Karanténa by byla pouze v případě, kdy by nebyl dodán test na vstupu anebo do 72 hodin na území.

7. Ukrajinští pracovníci, kteří k nám přijedou za zaměstnáním, po uvolnění a ještě nebyli zaměstnáni v ČR, musí dělat testy na COVID – 19 na Ukrajině po stažení formulářů na stránkách MV. Je to tak?

Ano, je to tak, ideálně na formuláře z webu MV. Ve zcela výjimečných a nezbytných případech je možné, aby tito lidé absolvovali test na území do 72 hodin, a to na výjimku příslušného resortního ministra. Žádost o takový postup musí být řádně odůvodněna, vč. vysvětlení nezbytnosti příjezdu a nemožnosti přijet s testem do ČR a prokázat se jím na vstupu.

8. Bude nás – zaměstnavatele někdo informovat, že už jsou otevřena vízová centra na Ukrajině (vzhledem k tomu, že už máme požádáno – nevyřízeno) nebo budou informováni pouze žadatelé? Jinak asi na Vašich stránkách, že?

Průběžně informujeme garanty, stejně tak MZV má aktuální informace na svých stránkách. Jakmile se vízové centrum na UA otevře, určitě se to okamžitě dozvíte.

9. Dokdy musíme podat žádost o prodloužení zaměstnanecké karty, tak abychom stihli řádně prodloužit zaměstnanecký poměr a nedošlo k prodlevě mezi stávající smlouvou, jejíž platnost končí k 30.7.2020 a smlouvou novou?

Žádost o prodloužení zaměstnanecké karty se podává nejdříve 120 dnů před koncem platnosti zaměstnanecké karty a nejpozději v poslední den její platnosti. Pokud tedy má kartu vydánu podle Vámi uvedené smlouvy do 30.7.2020, pak nejpozději 30.7.2020 musí být podána žádost o prodloužení, ale doporučujeme podat žádost dříve než v poslední den.

10. Z důvodu poklesu zakázek plánujeme místo kurzarbeit z programu Antivirus celozávodní letní dovolenou v období 3.-14.8.2020 (2 týdny v kuse, jak stanoví zákoník práce). Je tedy možné, aby navazující pracovní smlouva pro zaměstnankyně z Režimu kvalifikovaný zaměstnanec byla platná až od pondělí 17.8.2020? Do té doby by mohly odjet na dva týdny na Ukrajinu, pokud to stav a legislativa v tu dobu umožní anebo zůstanou v Čechách, jako všichni ostatní na dovolené. Resp. bychom jim mohli nabídnout, že s nimi smlouva bude uzavřena až od 1.9.2020?

Není možné, aby byla uzavřena nová pracovní smlouva, neboť měnit pracovní smlouvy lze dodatkem a musí na sebe navazovat, neboť zaměstnaneckou kartu nelze vydat s mezerou, takže nemůže mít pracovněprávní vztah do 30.7.2020 a následný až od poloviny srpna nebo od září, ale musí mít garantováno, že po 30.7.2020 je nadále Vaším zaměstnancem. Pokud bude mít dovolenou a pojede např. na Ukrajinu, to může, ale musí mít pracovněprávní vztah po 30.7.2020.

11. Na jak dlouho minimálně tato navazující pracovní smlouva musí být platná?

Délka pracovněprávního vztahu závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Podle toho bude vydána zaměstnanecká karta, která lze vydat maximálně na dva roky, bude-li pracovněprávní vztah prodloužen o 10 měsíců, bude i zaměstnanecká karta prodloužena o 10 měsíců.

12. Pokud budeme uzavírat již 4. smlouvu na dobu neurčitou dle ZP, nebude to v nesouladu s platností zaměstnanecké karty, která je platná pouze na dobu určitou?

Zaměstnaneckou kartu lze opakovaně prodlužovat, a to vždy maximálně na dobu dvou let, takže v případě, že je pracovněprávní vztah uzavřen na dobu neurčitou a nedochází k žádným změnám (pracovní zařazení, místo výkonu…), lze každé dva roky prodlužovat zaměstnaneckou kartu. Je-li na dobu určitou, pak se prodlužuje o dobu uvedenou v pracovněprávním vztahu ale maximálně na 2 roky.

13. Kam se máme obrátit ohledně prodloužení zaměstnanecké karty a co vše budou zaměstnankyně dokládat? Resp. můžeme to vůbec vyřizovat my za zaměstnankyně, anebo si to musí zařídit sami s případnou naší asistencí?

Žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty může podat žadatel, zmocněný zástupce na základě doložené plné moci, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V současné době jsou pracoviště otevřena pro omezenou agendu, proto ať žadatel zašle doporučeně vyplněnou žádost se zaplacenými kolky a zákonem stanovenými náležitosti na své místně příslušné pracoviště podle místa svého pobytu. Veškeré náležitosti a podmínky prodloužení zaměstnanecké karty jsou k dispozici na webu: https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3

14. Máme zaměstnance z Ukrajiny. Dne 30.8.2020 jim končí pracovní smlouva na dobu určitou a zároveň platnost zaměstnanecké karty. Nyní nevíme, jestli budeme mít tolik zakázek, abychom mohli nabídnout zaměstnancům práci i nadále. Pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je nutné předložit buď pracovní smlouvu anebo smlouvu o smlouvě budoucí. Se zaměstnanci jsme spokojeni a chtěli bychom s nimi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, ale ponechat si možnost odvolatelnosti této smlouvy v případě nízkého stavu zakázek a situaci kdy pro ně nebudeme mít práci. Je možné uzavřít takovou smlouvu, kde se zavážeme na prodloužení stávající smlouvy, pokud se objem zakázek zvedne opět na úroveň, kdy budeme obraty zakázek moci pokrýt jejich mzdy?

K žádostí o prodloužení zaměstnanecké karty je nutno doložit prodlouženou pracovní smlouvu, ne smlouvu o budoucí pracovní smlouvě (§ 44a odst. 9 písm. b) zákona o pobytu cizinců). Pobyt za účelem zaměstnání můžeme cizinci prodloužit jen za předpokladu, že cizinec prodlouženou smlouvou prokáže, že účel pobytu bude skutečně nadále reálně plnit; ne, že jej bude plnit pouze za určitých okolností (např. v závislosti na tom, zda zaměstnavatel bude mít zakázky).

Zdroj: www.spcr.cz