V deklaracích popsali odborníci z jednotlivých odvětví problematické oblasti ve svých oborech z hlediska rozvoje lidských zdrojů a příčiny, proč k tomuto stavu došlo. Zároveň navrhli možné způsoby jejich řešení a jednotlivé aktivity, které je k nápravě potřeba podniknout. Součástí deklarací je také přehled možných partnerů z řad zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a veřejné správy, kteří by se k sektorovým dohodám měli připojit a podílet se tak na řešení nepříznivé situace na trhu práce.

Deklarací se následně ujala výběrová komise, která měla nelehký úkol vybrat z 25 kvalitně zpracovaných materiálů 8 deklarací, u nichž jsou splněna všechna kritéria kvality a realizovatelnosti, a které postoupí do fáze tvorby samotných sektorových dohod. Po důsledném prostudování a posouzení všech deklarací byla vybrána následující témata:

  1. Kybernetická bezpečnost (Sektorová rada pro informační technologie a elektronické komunikace);
  2. Implementace nových výrobků a technologií do celoživotního vzdělávání (Sektorová rada pro stavebnictví);
  3. Nové technologie do vzdělávacího procesu (Sektorová rada pro energetiku);
  4. Centra odborného vzdělávání v zemědělství (Sektorová rada pro zemědělství);
  5. Dorost pro chemický průmysl (Sektorová rada pro chemii);
  6. Zvyšování kvality odborné kvalifikace pracovníků (Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch);
  7. Optimalizace lidských zdrojů v sociálních službách (Sektorová rada pro veřejné služby a správu);
  8. Spolupráce podniků a středních odborných škol (Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl).

Sektorové dohody budou řešit kybernetickou bezpečnost, zvýšení prestiže chemického průmyslu i dostatek vzdělané pracovní síly v zemědělství

V oblasti informačních technologií a elektronické komunikace bude zpracována sektorová dohoda na v současnosti velmi aktuální téma vytvoření systému rozvoje lidských zdrojů v oblasti kybernetické bezpečnosti v souvislosti s připravovaným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Její součástí budou návrhy opatření, jako například zahájení dialogu s klíčovými subjekty jako NBÚ, zástupci ministerstev, IT asociací a zaměstnavateli (veřejný a privátní sektor), vytvoření a ověření modelu vzdělávání na třech stupních znalostí/kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti v návaznosti na metodiku a systém Národní soustavy kvalifikací / Národní soustavy povolání, propojení celoživotního a terciálního vzdělávání s požadavky trhu práce, zapojení univerzit cestou úprav nebo definicí nových studijních programů, zapojení veřejných a soukromých vzdělávacích institucí a zákonem dotčených subjektů do vzdělávacího a adaptačního procesu pro absolventy a další. Kybernetická bezpečnost výrazně ovlivňuje konkurenceschopnost celé ekonomiky a pomocí sektorové dohody by měli být pracovníci v tomto sektoru správně kvalifikováni, zařazeni a hodnoceni.

Zástupci oboru stavebnictví, jež se momentálně potýká s propadem celého odvětví, si vybrali téma implementace nových výrobků a technologií do celoživotního vzdělávání řídících, výkonných a kontrolních pracovníků ve stavebnictví – výstavba nízkoenergeticky náročných budov. Ke klíčovým opatřením řadí vytvoření vzorového programu kurzů pro řemeslníky se zaměřením na nové nároky vyplývající z požadavků na energetickou náročnost budov, celoživotní vzdělávání pro jednotlivé sledované profese (využití řemeslných manuálů a osnov rekvalifikačních kurzů celoživotních kurzů, příprav na zkoušky a rekvalifikačních kurzů), úpravy katalogů znalostí a dovedností jednotlivých profesí v rámci aktualizace NSP a NSK) v návaznosti na realizaci požadavků EPBD II, vytvoření kvalifikačních a hodnoticích standardů pro stavební dozor, technický dozor stavebníka a autorský dozor, zpracování databáze všech pracovníků v řemeslných profesích s evidencí jejich absolvovaných školení a mnoho dalších. Sektorová dohoda by měla přispět k oživení trhu práce v oblasti stavebnictví a napomoci tak růstu celého odvětví.

Sektorová dohoda v oblasti energetiky si dala za úkol implementaci nových technologií do vzdělávacího procesu (legislativa, programy, pedagogové, učební texty, systém kvalifikací). Cílem této aktivity by mělo být vyrovnání se vyspělým státům v oblasti využívání nových technologií v energetických odvětvích a zároveň nepřerušení kontinuity kvality odborníků v energetice a jejich odborný růst a flexibilitu působení v rámci EU. K tomu pomohou opatření jako urychlené přejímání legislativy pro nové technologie v energetice ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, příprava učitelů pro výuku nových technologií a příprava učební dokumentace, zpracování skript a učebnic a zařazení nových profesí do české soustavy vzdělávání.

Zemědělství je v České republice významnou součástí národního hospodářství. Deklarace pro tento obor se věnuje zřízení center odborného vzdělávání v zemědělství. K tomu chtějí její reprezentanti vytvořit prostor pro dohodu a participaci všech zúčastněných, zajistit požadavky na kvalitu vyučování, účast na zkouškách, monitorování potřeb pracovního trhu, aktivní podíl na náboru žáků do škol, a tím i do COV a mnoho dalších kroků. Konečným výsledkem sektorové dohody bude dostatek tolik potřebné vzdělané pracovní síly pro tento resort.

Zástupci oblasti chemie si kladou za cíl dosáhnout konsenzu mezi klíčovými aktéry nad obsahem aktivačního programu k zajištění dorostu pro chemický průmysl a příbuzné obory. Proto v sektorové dohodě vyhodnotí dosavadní postupy a výsledky s využitím SWOT analýzy a zasadí se o další prohlubování spolupráce mezi podniky a školami v regionech, spolupráce s krajskými úřady, rozšíření dobrých zkušeností, zejména z Ústeckého a Pardubického kraje. Bude ustavena Sektorová doktrína chemie pro propagaci a šíření dobrých příkladů a prohloubení součinnosti podniků se školami a jejich zřizovateli a postupně se vytvoří síť klíčových škol pro chemii, do které budou zařazovány školy spolupracující s členskými organizacemi Svazu chemického průmyslu ČR, popřípadě dalšími firmami. Tato a další opatření obsažená v sektorové dohodě se projeví ve zvýšení stability a ekonomické prestiže chemie v jejím širokém působení v národním hospodářství.

Sektorová dohoda v oblasti pohostinství, gastronomie a cestovní ruchu zvýší zaměstnanost a kvalitu odborné kvalifikace pracovníků oboru gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, zavede kvalitní odborné praxe jak pro žáky a učně středního školství, tak i účastníky rekvalifikačního procesu. Klíčovým opatřením pro tento stav je úprava legislativy (Živnostenský zákon, zákon 159/1999 Sb., příprava komplexního zákona o cestovním ruchu) a realizace opatření uvedených ve schválené státní koncepci rozvoje cestovního ruchu pro roky 2014 až 2020.

Optimalizovat lidské zdroje v sociálních službách pomocí standardizace kvalifikačních požadavků na výkon dané profese, využívat profesní kvalifikace z Národní soustavy kvalifikací zastřešené zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání – to je úkol sektorové dohody v oboru veřejných služeb a správy. Proto bude zahájena komunikace mezi zástupci poskytovatelů s Ministerstvem práce a sociálních věcí, krajskými úřady a Úřadem práce ČR, vytvoří se minimální personální požadavky pro jednotlivé druhy sociálních služeb a budou prosazeny potřebné legislativní změny do právních předpisů. Přínosem sektorové dohody v oblasti sociálních služeb bude především zvýšení kvality poskytovaných služeb a tím i spokojenosti klientů a jejich rodinných příslušníků.

Poslední z výše uvedených vítězných deklarací k sektorovým dohodám definovala jako problematickou oblast spolupráci podniků se středními odbornými školami při získávání studentů. Proto se tvůrci sektorové dohody budou soustředit na uzavírání jednotlivých dohod mezi textilními a oděvními firmami, odbornými školami a kraji, v jejichž rámci by školy mohly pružně reagovat na poptávku firem po odborných zaměstnancích. Do odborného výcviku a praxe a studentů středních odborných škol všech kvalifikačních stupňů se zapojí také samotní zaměstnavatelé a úkolem bude i motivace rodičů a jejich dětí, žáků základních škol, ke studiu na odborných textilních školách a odborných školách souvisejících oborů na všech kvalifikačních úrovních. Obecná popularizace techniky a technických oborů se zdůrazněním perspektivy pracovního uplatnění by měla přispět ke stabilizaci a zvýšení konkurenceschopnosti firem podnikajících v tomto tradičním odvětví českého průmyslu.

Sektorové dohody pomáhají řešit rychle a účinně nedostatky na trhu práce, o kterých se již léta jen mluví

Smyslem všech vybraných sektorových dohod, na jejichž tvorbě nyní začínají jednotlivé týmy intenzivně pracovat, je využít již jednou úspěšně odpilotovaný jedinečný nástroj k řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Právě zapojením všech aktérů sociálního dialogu bude dosaženo vyrovnaného stavu, kdy budou školy opouštět absolventi bez potřeby dalšího proškolování, zaměstnavatelé budou mít kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a česká ekonomika poroste. Už totiž není čas čekat na to, že se nepříznivá situace na trhu práce vyřeší sama.