Antifosilní zákon se zamítnul

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a další sociální partneři se v rámci tripartity shodli na tom, že antifosilní zákon je nadbytečný, nekoncepční a má negativní dopady na konkurenceschopnost tuzemského průmyslu a obyvatele. Nevhodnost a negativa zákona potvrdila nezávislá studie, na problémy poukazoval SP ČR dlouhodobě.

Maturity z matematiky startují

Jeden z dlouhodobých požadavků Svazu průmyslu a dopravy ČR na uzákonění povinné maturity z matematiky se stal realitou. Na jaře 2021 budou žáci gymnázií a lyceí poprvé skládat státní maturitu i z tohoto předmětu. Od školního roku 2021/2022 pak bude povinná pro všechny vzdělávací obory s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých.

SP ČR považuje opatření za akceptovatelný kompromis, kdy nedojde k přelivu žáků do oborů, které by povinnou matematiku nařízenou neměly. Zesílený tlak na úpravu příslušného zákona v tomto ohledu přitom uplatňoval Svaz zejména v roce 2015, který tehdy vyhlásil Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Kampaň jejíž nedílnou součástí byl i tlak na systémové změny v oblasti vzdělávání a technického školství tedy přináší své plody po více než roce po svém ukončení.

Zaměstnavatelé proti vyšším daním

Svaz průmyslu a dopravy ČR odmítnul vládní „Analýzu odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření“, kde se hovoří o potřebě zavedení sektorové či progresivní daně. Zástupci SP ČR poukazují na zahraniční zkušenosti a studie, které neprokazují příznivý dopad na ekonomiku a ekonomický růst. Návrhy na zdanění SP ČR odmítl na jednání tripartity i v médiích.

Novela EIA – rozumný kompromis

SP ČR bude otevřeně podporovat transpoziční novelu Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA – Environmental Impact Assessment). Je to výsledek několika konstruktivních jednání expertů Svazu s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a jeho ministrem nad rámec standardního vypořádání. Výsledné znění novely je kompromisem a zohledňuje řadu požadavků SP ČR, které přináší určitá zlepšení. Je jím například omezení nutnosti posuzování či prodloužení platnosti stanovisek.

Operační programy – změna k lepšímu

Díky snaze Svazu průmyslu a dopravy ČR byly v Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2016-2020 (OP PIK) akceptovány připomínky zaměstnavatelů k textu výzev (hodnotících kritérií), což pro žadatele přináší určitá zlepšení. Došlo i k navýšení alokace pro původní výzvu programu Aplikace. Přislíbeno bylo urychlení procesu hodnocení s tím, že nyní bude maximální limit 5 měsíců.

Více peněz pro kosmický program

SP ČR se podařilo prosadit, aby vláda koncem loňského roku schválila vyšší objem prostředků na kosmické aktivity. Programy Evropské kosmické agentury (ESA) obdrží o 355 milionů korun ročně více. Z toho 110 milionů bude na zapojení ČR do „elementu Ariane 6“ a 245 milionů na volitelné programy ESA blízké průmyslovým cílům. V této věci SP ČR kromě připomínkových řízení zmínil požadavek na tripartitě, oslovil ministra financí, dopravy a místopředsedu vlády pro vědu a výzkum.

Web Průmyslu 4.0

Podpořit implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách by mělo spuštění webu pracovní skupiny SP ČR (www.firma4.cz). Ten nabízí Evaluační model pro hodnocení digitální zralosti firem. Vedle toho zde najdete informace o edukativních akcích pro firmy pod názvem „Kybernetická revoluce.cz – Průmysl 4.0 v praxi“ a prezentace ze zasedání pracovní skupiny. Zástupci členských firem se zájmem o téma Průmyslu 4.0 jsou zváni k participaci na činnosti pracovní skupiny.

Výklad ke způsobilým nákladům VaVaI

SP ČR se podařilo prosadit zveřejnění výkladu k problematice způsobilých nákladů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Výklad by měl platit do přijetí další novely, která je nyní ve sněmovně. Důvodem požadavku na zveřejnění jsou nejasnosti, které vznikly po přijetí poslední novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Vyjasnění definice způsobilých nákladů pomůže řešit problémy u veřejných soutěží a odstraní nejasnosti u institucionální podpory.

Zveřejnění metodických pokynů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo metodické pokyny, které se týkají vykazování hospodářských činností v souvislosti s veřejnou podporou v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Obě metodiky platí od 1. ledna 2017. Zveřejnění obou metodických pokynů Svaz dlouhodobě požadoval.

Seminář SP ČR k exitu koruny

Více než osm desítek zástupců firem se v únoru zúčastnilo semináře Svazu průmyslu a dopravy ČR k exitu a řízení kurzových rizik. Podle ČNB lze očekávat exit pravděpodobně kolem poloviny roku. Řada faktorů ukazuje, že kurz je podhodnocen a spíše by se mohl vrátit k mírnému posilování. Zástupce ČNB také sdělil, že exit bude proveden jednorázově a bude o něm okamžitě informováno.

SP ČR podpořil změnu investiční politiky

Představitelé SP ČR v únoru vystoupili na konferenci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ke změně investiční politiky, kde se jednalo o přípravě věcného záměru novely zákona o investičních pobídkách a změnách v podpoře investic. Svaz upozornil na složitost definice a na potřebu dále zatraktivnit prostředí k investicím a reinvesticím. SP ČR se dlouhodobě angažuje v revizi systému pobídek, spolupracuje s MPO i agenturou CzechInvest.

Svaz průmyslu a dopravy ČR k novele stavebního zákona

Zástupci SP ČR vystoupili na semináři v poslanecké sněmovně k novele stavebního zákona a souvisejících zákonů. Novelu podpořili a požádali poslance o její schválení s tím, že přináší řadu pozitivních změn. Zároveň požadovali zahájení prací na zásadnější rekodifikaci povolovacích procesů, což bude vyžadovat úpravy v kompetenčním zákoně a bude trvat několik let. Změna by měla vést k principu “jeden úřad – jedno rozhodnutí – jedno odvolání”, tak aby investor nemusel obíhat více úřadů.

Oběhové hospodářství o pozice SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR zveřejnil své stanovisko k Oběhovému hospodářství. Považuje ho za příležitost pro členské firmy, které mohou participovat na zpracovatelském a recyklačním průmyslu. Důležitým přístupem je střízlivost pohledu na využití zdrojů z odpadů, které by měly být v souladu s hierarchií nakládání s odpady.

SP ČR oslavil 24 let organizování podnikatelských misí

Více než 130 účastníků podnikatelských misí SP ČR přijalo koncem ledna pozvání na společenské setkání s organizátory misí a vládními politiky. Akce připomenula význam českého exportu i důležitost jeho podpory formou doprovodných misí. Svaz průmyslu a dopravy ČR jich za 24 let vypravil přes 150. Jen v loňském roce se třinácti doprovodných misí zúčastnily tři stovky exportérů. Směřovali do USA, Kazachstánu, Indie, Egypta, Izraele, ale i do Myanmaru, Ománu, Kyrgystánu a Turkmenistánu. Delegace cestovaly také do evropských zemí: Německa, Rakouska, Portugalska a Švédska. Početně největší podnikatelská mise zavítala do Íránu, zúčastnilo se jí šest desítek firem.

Česko-íránské podnikatelské fórum

Více než sto českých podnikatelů a tři desítky jejich íránských protějšků se koncem ledna sešlo na Česko-íránském byznysovém fóru. Uspořádal ho Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s MPO, Česko-slovensko-íránskou obchodní komorou a Hospodářskou komorou ČR. Setkání se uskutečnilo u příležitosti návštěvy delegace Teheránské obchodní, průmyslové, důlní a agrární komory.

Akce na podporu investic v Chorvatsku

SP ČR ve spolupráci s MPO, Chorvatskou ambasádou v Praze a Agenturou pro investice a konkurenceschopnost Chorvatska uspořádal v únoru akci pod názvem Investiční příležitosti v Chorvatsku. Představily se na ní příležitosti pro investice v Chorvatsku v oblasti nemovitostí, developmentu, cestovního ruchu a infrastruktury. Akce se zúčastnilo na čtyřicet českých firem, osobně ji podpořil předseda chorvatského parlamentu Božo Petrov.

David Vondrák