Sociální dialog

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP ČR) striktně dodržuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018.

 

Tato informace přibližuje, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu SP ČR shromažďuje v souvislosti s provozováním

 • elearningových kurzů
  • účel: přihlášení do kurzu, účasti v něm, včetně všech souvisejících aktivit (např. vyhodnocení úspěšnosti školení, vystavení certifikátu, zasílání informačních e-mailů týkajících se průběhu kurzu atp.)
  • právní titul zpracování: plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník kurzu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), případně oprávněný zájem třetí strany – objednatele kurzu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
  • rozsah osobních údajů: identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo), informace o zakoupených a absolvovaných kurzech, hodnocení, průběhu, datu a času absolvování, informace týkající se využívání služeb a internetových stránek, korespondence a jiná komunikace se subjektem
  • doba zpracování: 3 roky od ukončení kurzu.
 • on-line poradny
  • účel: dokumentace obdržení dotazu pro účely kontrol projektu financovaného z ESF
  • právní titul zpracování: plnění právní povinnosti, kdy SP ČR jako příjemce dotace z ESF je pověřen ke zpracování osobních údajů včetně zvláštní kategorie osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) osob podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky ESF, které byly na realizaci projektu poskytnuty z OPZ právním aktem o poskytnutí podpory.
  • rozsah osobních údajů: jméno, příjmení, email, IP adresa
  • doba zpracování: 10 let od ukončení realizace projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba, příp. kdy příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů v závěrečné žádosti o platbu zpět poskytovateli.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účel a budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány a zpracovávány.

Bezpečnost, neporušitelnost a důvěrnost osobních údajů je zajištěna realizací přiměřených bezpečnostních technických a organizačních opatření.

Neprodáváme ani jinak neposkytujeme Vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům.

Osobní údaje zpracovává přímo SP ČR. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům nebo jiným subjektům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem).

Řádné zpracování a ochrana Vašich osobních údajů jsou pro nás jednou z nejvyšších priorit. Máte právo žádat SP ČR o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.

Dále máte právo odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu

Při zpracování osobních údajů SP ČR nedochází k použití Vašich osobních údajů k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Pokud byste chtěli využít kteréhokoli z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené adrese.

Správce osobních údajů:

Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
IČO: 005 36 211
kontaktní osoba: JUDr. Jitka Hlaváčková

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a vyhrazujeme si právo na jejich případnou změnu.

Poslední aktualizace: květen 2018.

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?