Aktuální podoba webových stránek www.socialnidialog.cz prošla v roce 2023 redesignem v rámci projektu Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR, který společně realizují Českomoravská konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Aktuálně běžící projekty realizované sociálními partnery v oblasti sociálního dialogu:

 • Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR – v gesci SP ČR
 • Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst  – v gesci ČMKOS
 • Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny – v gesci KZPS
 • Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR a dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců – v gesci ASO
 

Portál socialnidialog.cz vznikl v rámci projektu “Posilování sociálního dialogu“, který v letech 2008-2010 společně realizovali zástupci zaměstnavatelů:

a zaměstnanců:

Kontakt na administrátory webu

Kontaktní osoby

Sociální partneři v RHSD ČR

 

V současné době tato kritéria splňuje za zaměstnavatele Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS ČR), za odbory Českomoravská konfederace odborových svazů(ČMKOS) a Asociace samostatných odborů České republiky (ASO ČR).

O Svazu průmyslu a dopravy ČR se můžete více dočíst v publikaci Připojte se k nám! Svaz průmyslu a dopravy ČR. Českomoravskou konfederaci odborových svazů přiblíží publikace Odbory vždy na vaší straně

Orgány RHSD

Plenární schůze RHSD ČR

 • je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD ČR. Projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery, řeší závažné konkrétní problémy v jednotlivých oblastech a řeší situace ohrožující sociální smír.

Předsednictvo RHSD ČR

 • je výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR. Projednává koncepční dokumenty, jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR, posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství. Navrhuje program a určuje termín Plenární schůze RHSD ČR.

Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR

 • jsou jejími stálými expertními orgány za účelem řešení věcných záležitostí. Předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD ČR.

Podrobnosti o RHSD

RHSD ČR je přímým nástupcem Rady sociální dohody České a Slovenské Federativní republiky. Rada sociální dohody byla vytvořena na federální i národní úrovni na podzim roku 1990 z iniciativy federální vlády s cílem napomáhat zachování sociálního smíru v průběhu ekonomické transformace. Návrh akceptovaly jak odborové svazy, tak vznikající zaměstnavatelské organizace a během několika měsíců se podařilo sociálním partnerům prosadit rozšířené tripartitní jednání i na konzultace týkající se právě hospodářské a sociální politiky.

V této souvislosti došlo ke změně názvu na Radu hospodářské a sociální dohody. Po rozdělení České a Slovenské Federativní republiky zanikla federální rada, ale nedošlo k přerušení činnosti Rady na národní úrovni. Tripartita (RHSD ČR) tak funguje prakticky bez přerušení. V průběhu 90 let došlo sice ke změnám statutu a k obměně aktérů na straně odborů i zaměstnavatelů, ale tyto změny neměly na principiální pozici tripartity vliv.

Oblasti, ke kterým se tripartita vyjadřuje, jsou taxativně vymezeny.

Jsou to:

 • hospodářská politika
 • pracovněprávní vztahy
 • kolektivní vyjednávání a zaměstnanost
 • sociální otázky a zdravotnictví
 • mzdy a platy
 • veřejné služby a veřejná správa
 • bezpečnost práce
 • rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání
 • postavení ČR v rámci EU
 

Vrcholným dohadovacím orgánem tripartity je Plenární schůze, na které je zastoupena delegace vlády ve složení 7 členů, 7 představitelů zaměstnavatelských svazů a 7 představitelů odborových konfederací. Kriteria účasti určuje Statut RHSD. Závěry jednání tripartity jsou schvalovány všemi účastníky jednání. Pokud se nepodaří dosáhnout konsensu a přijetí společných závěrů, jsou zveřejněna odchylná stanoviska delegací k projednávaným bodům.

Vznik tripartitní instituce v České republice odpovídá vývoji ve většině zemí střední a východní Evropy a obsahuje určité společné rysy typické pro sociální politiky v zemích EU, mezi něž patří důraz na kolektivní vyjednávání a sociální dialog.

Sociální dialog představuje v evropském prostředí standardní způsob spoluurčování pracovních, mzdových, ale i sociálních a obecně hospodářských podmínek. Institucionální rámce i konkrétní podoby sociálního dialogu jsou v evropských státech různorodé a pravomoci v této oblasti zůstávají na úrovni národních států. Struktura a organizace tripartity ČR (RHSD ČR) není v evropském kontextu nijak nestandardní.