1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 včetně rozpočtové dokumentace

 • Deficit státního rozpočtu na příští rok je navržen ve výši 135 miliard Kč. Podle schváleného materiálu bude podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP pro rok 2011 ve výši 4,6 %.
 • V rámci tohoto návrhu byla schválena účast státního rozpočtu na spolufinancování projektů Regionálních operačních programů obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů ve výši 7,5%. A to v těch případech, kdy již byly podepsány smlouvy nebo jsou smlouvy těsně před podpisem.
 • Dále se členové vlády shodli na změně jednotlivých položek ve výdajích na vědu a výzkum oproti návrhu Rady pro výzkum a vývoj. Jedná se mj. o zvýšení o 100 mil. Kč u Akademie věd a o 300 mil. Kč v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školy.
 • Souhlas byl například i se změnami v návrhu střednědobého plánu v rezortu obrany (navýšení na 43,7 miliardy Kč každý rok) a v rezortu spravedlnosti (navýšení o 0,5 miliardy Kč každý rok).

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • Návrh povinně implementuje novely směrnice EU, které se týkají daňových úniků spojených s dovozem zboží, některých úprav místa plnění při poskytování služeb a dále odpočtu daně. V rámci boje proti daňovým podvodům je dále navrhováno využití možnosti uplatňovat další opatření stanovená směrnicí EU a to přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění u vybraných komodit a dále institut ručení za daň. Nově je také zaváděná možnost opravy daně u pohledávek za dlužníky (vratka DPH), kteří jsou v insolvenci, čímž dochází k podpoře podnikatelského sektoru.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření

 • Návrh počítá se snížením maximální výše státního příspěvku za kalendářní rok z dosavadních 3 000 Kč (respektive 4 500 Kč u smluv uzavřených do 31. prosince 2003) na 2000 Kč. Zároveň bude pro vyplacenou státní podporu za rok 2010 zavedena zvláštní sazba daně z příjmů ve výši 50% z poskytnuté státní podpory. Dojde také ke zrušení osvobození úrokových příjmů plynoucích ze stavebního spoření od daně z příjmu fyzických osob.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • Jedná se o implementaci směrnice EU o daních z tabákových výrobků s povinnou transpoziční lhůtou do 31. prosince 2010. Návrh představuje zvýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků ve dvou postupných krocích (od 1. ledna 2012 a 1. ledna 2014). Minimální daň z jedné cigarety se od 1. ledna 2012 zvedne o 9 haléřů na 2,10 Kč. Od 1. ledna 2014 tato spotřební daň nesmí být nižší než 90 EUR z 1 000 kusů cigaret. V oblasti zdanění lihu jsou navržena opatření, která mají zajistit splnění podmínek stanovených ČR pro uplatňování trvalé výjimky udělené Evropskou Komisí.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

 • Návrh stanovuje jednoznačné parametry pro vymezení zpevněné plochy pozemku jako specifického předmětu daně z pozemků a odstraňuje výkladové nejasnosti. Dále zjednodušuje daňové řízení a snižuje daňové zatížení podnikatelů.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

 • Podle návrhu dojde k postupné redukci příspěvku na mandát pro politické strany a politická hnutí od roku 2012 celkem o 10%. Nemění se stálý příspěvek, který činí ročně 6 000 000 Kč pro strany a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje.

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona zahrnuje zdanění důchodů pracujících důchodců při dosažení hranice příjmů přesahující trojnásobek průměrné mzdy; zrušení zvláštní úpravy, podle které nejsou peněžité náhrady u představitelů státní moci předmětem daně (současně i zdanění platu prezidenta a renty bývalého prezidenta) a zrušení daňového osvobození příjmů z ekologických zdrojů energie.
 • Nejzásadnější změny se týkaly omezení snížení základní slevy na poplatníka o 100 Kč za měsíc na období roku 2011 a zamítnutí návrhu na snížení daňového zvýhodnění na vyživované dítě o 240 Kč za rok.

8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

 • Jde o novelizace 18 zákonů. Cílem navrhovaných opatření je především finanční úspora v oblasti nemocenského pojištění, vyšší zainteresovanost zaměstnavatelů na vývoji dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, zvýšení příjmů státního rozpočtu pro rok 2011 a posílením ochranných prvků v systému.

 • Nejzásadnější opatření:
 • denní výše nemocenského bude činit 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
 • prodlužuje se období dočasné pracovní neschopnosti a karantény, po které zaměstnavatel finančně zajišťuje svého zaměstnance náhradou mzdy, platu, odměny, snížené odměny nebo sníženého platu, a to o jeden týden, tj. z prvních 14 na 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
 • v roce 2011 se navrhuje ponechat částku maximálního „ročního“ vyměřovacího základu pro placení pojistného zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými na úrovni roku 2010 – tj. 72násobku průměrné mzdy
 • zrušení sociálního příplatku
 • ve dvouleté variantě a ve čtyřleté variantě rodičovské bude vyplacena stejná částka (celková částka čtyřleté varianty bude snížena na dvouletou variantu), u čtyřleté varianty dosáhneme stejné výše změnou délky pobírání vyšší a nižší částky rodičovské
 • změna podmínek nároku na porodné – zacílení porodného na prvorodičky v rodině s nízkým příjmem (do 2,4násobku životního minima) – 13 000 Kč
 • zpřísnění právní úpravy povolování a odnímání povolení ke zprostředkování zaměstnání
 • zajistit snížením výše příspěvku na péči v I. stupni závislosti z 2000 na 800 Kč měsíčně jeho správné využití s ohledem na odpovídající náročnost a intenzitu péče
 • omezení možnosti OSVČ manipulovat se systémem nemocenského pojištění tak, aby bylo zabráněno jeho zneužívání (zejména u matek s dětmi, kterým stačilo platit si nízkou platbu nemocenského pojištění ve 12 měsících před nástupem na mateřskou, aby dosáhly na velmi vysoké částky peněžité pomoci v mateřství)
 • zavedení nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti tzv. překlenovacího příspěvku pro OSVČ, které přestanou být uchazeči o zaměstnání. Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců. Měsíční výše příspěvku činí nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy.

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Vláda se dohodla na změně, která by zrušila stanovené minimální rozpětí platových tarifů mezi nejnižším a nejvyšším platovým stupněm v platové třídě a způsob navyšování platových tarifů v platových stupních, s tím, že nadále budou platové tarify v jednotlivých platových stupních stanoveny nařízením vlády. Platové tarify zůstávají v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Zároveň u nejvyšších platových tříd bude možné sjednat smluvní plat.

Zdroj: www.vlada.cz