Oblast zaměstnanosti

1. Nekolidující zaměstnání – možnost přivýdělku osob vedených úřady práce v seznamu uchazečů o zaměstnání a pobírajících podporu v nezaměstnanosti bude do budoucna odstraněna. Podle současné právní úpravy mohou uchazeči o zaměstnání vykonávat práce na základě DPP, DPČ, pracovního poměru, služebního poměru s možností výdělku až do výše poloviny minimální mzdy (dnes 4 000 Kč) a zároveň pobírat podporu v nezaměstnanosti. Podle nové právní úpravy se budou muset rozhodnout mezi dvěma přístupy – buďto pobírat podporu v nezaměstnanosti (bez možnosti jakéhokoliv přivýdělku), nebo vykonávat nekolidující zaměstnání (bez pobírání podpory).

2. Podpora v nezaměstnanosti vs. odstupné – „uchazeči, kterému přísluší“ odstupné nebude náležet podpora v nezaměstnanosti po dobu, která bude odpovídat výši odstupného. Zásadním problémem se tak v praxi může stát, že zaměstnanec bude mít právo na vyplacení odstupného podle § 67 ZP, ovšem fakticky mu vyplaceno nebude. Např. zaměstnanec skončí okamžitě pracovní poměr z nezdravotních důvodů nebo pro nevyplacení mzdy ze strany zaměstnavatele.

Dalším problémem je posouzení výše odstupného, resp. násobků průměrných výdělků, po kterou nebude uchazeči poskytována podpora v nezaměstnanosti. Z DZ vyplývá, že by se mělo jednat pouze o minimální nárok, tj. 3 měsíce, 12 měsíců, ale z dikce ZP a návrhu § 44 a z.o.z. to zřejmé není. Z jednání z MPSV vyplývá, že se bude vycházet z DZ, tedy z minimálního práva na odstupné.

3. Výše podpory v nezaměstnanosti – změna procentuální výše výměry podpory v nezaměstnanosti u zaměstnanců, kteří ukončí svůj pracovněprávní vztah sami bez vážného důvodu (výpověď, dohoda, zkušební doba). Současná výměra (65 % průměrného měsíčního čistého výdělku první 2 měsíce podpůrčí doby, 50 % další dva měsíce a 45 % po zbytek podpůrčí doby) tak klesne na minimální úroveň hned od prvního měsíce pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Problém – např. zaměstnavatel dá výpověď podle z tzv. sankčních důvodů podle § 52 f), g) ZP, podpora v nezaměstnanosti náleží v plné výši. Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřou dohodu o rozvázání pracovního poměru bez uvedení vážných důvodů, podpora v nezaměstnanosti je nižší. Vážné důvody jsou v z. o. z. vymezeny v § 5, písm. c). Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je cca 13 200 Kč.

4. Zpřísnění podmínek agenturám zprostředkujícím zaměstnání – novou podmínkou pro výkon zprostředkovatelské činnosti se stane povinnost sjednání pojištění (ve výši zajišťující výplatu mzdy do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců) pro případ úpadku agentury nebo zadavatele, z kterého budou moci být uhrazeny nároky úpadkem postižených zaměstnanců.

5. Překlenovací příspěvek – překlenovací příspěvek je explicitním vyjádřením vlády k podpoře samostatně výdělečné činnosti. Osoba, která ukončí registraci na úřadu práce a stane se OSVČ, může úřad práce požádat o poskytnutí překlenovacího příspěvku (ve výši 1 O mzdy měsíčně = cca 5 800 Kč), kterým bude kryta část jeho provozních nákladů (nájemné, náklady na dopravu a opravu objektu) a to po dobu až 5 měsíců.

Oblast zákoníku práce

Písemná forma dohody o provedení práce – za současného stavu stačí pro perfektnost dohody o provedení práce, aby byla účastníky uzavřena i v ústní podobě. Nová právní úprava však ukládá zaměstnavateli povinnost uzavřít dohodu o provedení práce v písemné formě. Má tak dojít k předcházení zneužívání dohody o provedení práce.

Zdroj: SPektrum 1/2011, dostupné na www.spcr.cz