Ve stavu legislativní nouze schválila Poslanecká sněmovna 2. listopadu 2010 (Sněmovní tisk 155/0) a následně Senát 12. 11. (Senátní tisk 363) řadu zákonů, které obsahují i úpravy s dopady na zaměstnavatele i zaměstnance, někdy i zásadním způsobem. Uvedené změny jsou již promítnuty do státního rozpočtu na rok 2011. Zákon vyšel ve Sbírce předpisů částka 127/2010 Sb.

Oblast nemocenského pojištění

1. Nemocenské

Od ledna 2011 má činit nemocenské 60 % vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti. Dočasné snížení nemocenského, které mělo platit pouze pro rok 2010, má být zavedeno jako opatření trvalé. To znamená, že nemocní již nebudou pobírat vyšší nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti. U zaměstnance s průměrnou mzdou to znamená snížení nemocenského o 1 530 Kč (o 9 %) za druhý měsíc a 2 670 Kč měsíčně (o 17 %) od třetího měsíce nemoci. Vláda tímto opatřením na práce neschopných v příštím roce ušetří 2,3 mld. Kč.

2. Náhrada mzdy

Zaměstnavatelé by měli poskytovat náhradu mzdy po dobu 21 kalendářních dnů (namísto stávajících 14 dnů). Toto opatření má platit po dobu tří let, tj. do roku 2013, poté se vrátí doba poskytování náhrady mzdy na 14 dní. Nově však zaměstnavatelům nebude polovina vyplacené náhrady mzdy refundována. Tímto opatřením podle odhadů vlády se docílí úspor ve výši 1,7 mld. Kč. Je otázkou, jak bude tato úprava působit v praxi. Zaměstnanci budou svoje zdravotní problémy řešit prostřednictvím čerpání dovolené či jiného volna atd. tak, aby nezvyšovaly náklady zaměstnavatele. Zaměstnavatelé, kteří na základě KS nebo vnitřního předpisu poskytovali náhradu mzdy i po dobu prvých 3 dnů DPN, tj. po tzv. karenční dobu, kdy ze zákona náhrada mzdy nenáleží, by si měli udělat propočty ve vazbě na změněné podmínky v oblasti sociálního pojištění.

Oblast sociálního pojištění

1. Sazba pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mají odvádět pojistné na nemocenské pojištění ve výši 2,3 % objemu mezd, tzn. nesníží se jim sazba od 1. 1. 2011 na 1,4 %, s čímž dosud platné předpisy počítaly. Tímto opatřením zaměstnavatelé zaplatí o 9,2 mld. Kč ročně více, než by odvedli po snížení sazby.

2. Refundace náhrady mzdy „malým“ zaměstnavatelům

Od 1. 1. 2011 mají mít zaměstnavatelé (do 25 zaměstnanců) možnost se v rámci veřejného systému nemocenského pojištění „připojistit“. V takovém případě by pak odváděli do systému pojistné ve výši 3,3 % a polovina vyplacené náhrady mzdy by byla těmto organizacím refundována. Z pohledu státního rozpočtu se očekává, že toto dodatečně vybrané pojistné by mělo náklady na refundaci náhrady mzdy plně pokrýt.

3. Nemocenské pojištění OSVČ

Mají být nově nastavena pravidla pro stanovení vyměřovacího základu pro pojištění OSVČ. I nadále bude nemocenské pojištění pro OSVČ dobrovolné, odstraní se však stávající zvýhodnění těchto osob, kdy si mohly účelově platit (popř. doplatit zpětně) pojistné v takové výši, aby v případě sociální události (např. plánovaná operace, mateřství atd.) dosáhly na nejvyšší výměry dávek.

4. Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného

Pro rok 2011 by měly být zachovány hranice pro odvod pojistného na sociální pojištění ve výši 72 násobku průměrné mzdy, tj. neměly by se vracet na úroveň 48 násobku, s čímž počítají dosud platné předpisy. Tím se očekává navýšení příjmů státního rozpočtu o 3,1 mld. Kč.

Zdroj: SPektrum 1/2011, dostupné na www.spcr.cz