Daňový řád se netýká samotné výše nebo předmětu daní, ale upravuje “procesní” práva a povinnosti – tedy hlavně vztahy takzvaných poplatníků s finančními úřady.

Novinkou jsou sice přísnější ustanovení týkající se některých pokut, nicméně zákon zavádí především řadu větších či menších zlepšení ve prospěch poplatníků. “Nový daňový řád je srozumitelnější a přehlednější, snižuje administrativní zátěž a odstraňuje dosavadní nejasnosti a tvrdosti,” slibuje ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), který změnu připravil ještě za vlády Mirka Topolánka (ODS).

Více času na placení, ale pozor na přiznání

Širší veřejnosti se dotkne hlavně konec absurdní povinnosti, podle níž museli (od listopadu 2009) lidé a firmy platit daně zhruba o 2-3 dny dříve, než skončila lhůta pro podání samotného přiznání. Nově získají na úhradu daně (připsání na účet státu) čtyři pracovní dny, teprve potom hrozí sankce.

Na druhou stranu kdo podá pozdě samotné daňové přiznání, dostane pokutu minimálně 500 korun. A to i v případě, že mu vychází nulová daň, pokud měl povinnost podat přiznání a neučinil tak. Dosud záleželo na úředníkovi, zda mu podobnou sankci udělí.

Zároveň oproti dřívějšku klesne maximální možná výše některých pokut. Podrobný přehled sankcí v novém daňovém řádu najdete v tomto článku.

Konec promíjení daní. Až na plošné výjimky

Skončí také možnost, aby sám finanční úřad prominul pokuty či penále – to bude moci učinit jen ministr financí například při živelních pohromách nebo při zmatcích v zákoně.

“Tato pravomoc zůstane ministrovi jen u plošných a předem zveřejněných případů, což přinese rovné zacházení s poplatníky, kteří se ocitnou ve stejné situaci,” vysvětluje Kalousek. Skončí tedy možnost “milosti” v individuálních případech.

Odvolání získá odkladný účinek

Nový daňový řád také stanoví zásadu, že podané odvolání (proti rozhodnutí finančního úřadu) má odkladný účinek. Po tom dlouho volala podnikatelská sdružení jako Hospodářská komora či Svaz průmyslu a dopravy.

Až do konce roku 2009 musel člověk či firma údajný nedoplatek nejdříve zaplatit, zpátky jej pak dostali až po případné výhře ve sporu, často po mnoha letech.

Zlepšení v tomto směru nicméně přinesla už novela dosavadního zákona o správě daní a poplatků, účinná od ledna 2010.

Ukažte, proč jste se tak rozhodli

Finanční úřady také budou muset svá rozhodnutí odůvodňovat a ukazovat poplatníkovi případné podklady k důkazům. Také zde nastalo zlepšení už od začátku roku 2010.

“Člověk, který se chce proti nějakému rozhodnutí odvolat, tím získává lepší postavení. Dříve totiž nevěděl, jaké konkrétní argumenty, postupy či důkazy by vlastně měl napadnout,” vysvětluje právník Jiří Dvořák, pracující pro několik menších obchodních společností.

Srozumitelně a elektronicky

Nový daňový řád také reaguje na rozhodnutí soudů z předchozích let. Jde například o jasnější pravidla pro zahájení či opakování daňové kontroly nebo pro promlčení daně.

Půjde o srozumitelný právní předpis s logičtějším strukturováním textu, lepším členěním do paragrafů a odstavců, což zvyšuje komfort pro uživatele,” říká Kalousek.

Další výhodou je podle něj jasnější a jednotné vymezení pojmů, což má vést ke zvýšení právní jistoty a snížení počtu soudních sporů.

Mezi novinky patří také jasná pravidla pro doručování či možnost plně elektronické komunikace daňové správy s poplatníky včetně odstranění překážek elektronického vedení spisu.

Zdroj: www.aktualne.cz