Minimální mzda

  • navýšení minimální měsíční mzdy na 11.000 Kč, minimální hodinové mzdy na 66 Kč a na to návazně zvýšení zaručené mzdy
  • zrušení zvláštní sazby minimální mzdy pro zaměstnance se zdravotním postižením

Předpisy v legislativním procesu, které mohou začít platit v průběhu roku 2017

Novela zákoníku práce

Navržená účinnost 1.7.2017. Obsahuje např. úpravu vrcholových řídících zaměstnanců, změnu při převedení na jinou práci, povinnost vystavit tzv. zápočtový list u dohod o provedení práce, které nezakládají účast na nemocenském pojištění. Zavádí novou koncepci výpočtu dovolené, upravuje práci z domova (tzv. homeoffice), jednodušší je úprava doručování. Při stavění běhu pracovněprávních lhůt již nemá docházet k prodloužení její délky na 6 měsíců podle občanského zákoníku, nýbrž bude dobíhat pouze její zbývající část.

Novela zákona o zaměstnanosti – úprava agenturního zaměstnání

Navržená účinnost od 1.1.2017. Obsahuje změny týkající se ochrany dočasně přidělovaných zaměstnanců, zpřísnění podmínek pro udělení příslušného povolení ke zprostředkování zaměstnání, větší provázání odpovědného zástupce s danou agenturou a rozšíření důvodů pro odebírání povolení. Na druhé straně, pokud se agentura po určité době osvědčí, má možnost získat povolení k agenturnímu zaměstnávání na dobu neurčitou. Stanoví se jasnější pravidla ve vztahu k uživateli zavedením jeho částečné odpovědnosti za podmínky, za nichž bude agenturní zaměstnávání realizováno.

Novela zákona o specifických zdravotních službách

Navržená účinnost od 1.1.2017. Odstraňuje problémy praxe, např. nesoulad terminologie se zákoníkem práce, povinnost absolvovat prohlídku před dnem nástupu do zaměstnání, periodicitu prohlídek u práce v noci, možnost vzdání se odvolání při vystavení posudku, výstupní zdravotní prohlídky.

Otcovská – nová nemocenská dávka pro otce dítěte

V průběhu 6 týdnů ode dne narození dítěte v rozsahu 1 týdne s náhradou ve výši 70 % vyměřovacího základu, navržená účinnost je od prvého dne devátého měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zdroj: www.spcr.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-