Jaké hlavní změny novela obsahuje?

  • 10 denní lhůta pro vystavení výpisu ze zdravotnické dokumentace – stanovení lhůty má význam zejména při vstupních prohlídkách, neboť zaměstnavatel i zaměstnanec mají zájem na tom, aby zaměstnanec mohl co nejdříve nastoupit k výkonu práce.
  • Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu – vyhláška stanoví, kdy nahrazuje výpis ze zdravotnické dokumentace.
  • Lhůta 10 pracovních dnů pro vydání lékařského posudku (v případě nemoci z povolání do 45 pracovních dnů) ode dne obdržení žádosti. Dosud platí lhůta 30dnů, což vede k prodlevám při získávání zaměstnanců, což je nevýhodné jak pro zaměstnavatele, tak i pro uchazeče o zaměstnání.
  • Souběh více posudků nemá vliv na běh lhůty pro periodickou prohlídku. Novela tak odstraňuje právní nejistotu, kdy v praxi se vyskytly případy, kdy bylo zaměstnavateli kontrolním orgánem vytýkáno, že nemůže mít vedle sebe dva různé účinné posudky o způsobilosti zaměstnance k práci. Jednalo se o souběh posudku o obecné způsobilosti, způsobilosti řidiče a způsobilost k práci v noci.
  • Neabsolvování preventivní prohlídky jako překážka na straně zaměstnance, jestliže se zaměstnanec nepodrobí preventivní prohlídce, na kterou ho zaměstnavatel včas vyslal, bez uvedení závažného důvodu a uplyne platnost posudku.
  • Možnost vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku. Podle současné úpravy právní účinky lékařského posudku se závěrem, že zaměstnanec je způsobilý k výkonu práce, nastávají nejdříve dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání,
  • Pokud jde o posudkové závěry, novela je dává do souladu se zákoníkem práce, zejména ve vztahu k důvodům pro převedení na jinou práci či výpověď. Rovněž novela definuje pojem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci (více než 180 dnů).
  • Platnost lékařského posudku při ukončením pracovněprávního vztahu nekončí, jestliže zaměstnanec do 3 měsíců uzavře nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem na výkon stejné práce a za stejných pracovních podmínek. To samé platí i pro zaměstnance agentury, který nastoupí k zaměstnavateli, u kterého byl předtím přidělen jako uchazeče.
  • Lhůta pro preventivní prohlídky zaměstnanců pracujících v noci se prodlužuje z jednoho na dva roky. Stávající lhůta pro tuto pracovnělékařskou prohlídku je příliš krátká a v praxi činila problém neprovázanosti s ostatními periodickými prohlídkami.

Novela nabude účinnosti 1. listopadu 2018 spolu s prováděcí vyhláškou, která je v současnosti v mezirezortním připomínovém řízení.