Dlužníci, kteří jsou podnikateli a kteří se v důsledku mimořádných opatření při epidemii SARS CoV-2 dostali do přechodných problémů a před 5. 10. 2020 nebyli v úpadku, mají možnost podat do 30. 6. 2021 návrh na mimořádné moratorium.

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, který se ocitne v úpadku v důsledku mimořádných opatření při epidemii SARS CoV-2, nemusí na sebe podat insolvenční návrh až do uplynutí 6 měsíců od zrušení těchto mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Pokud se dlužník, o jehož úpadku bylo rozhodnuto do 31. 5. 2019, dostane v důsledku opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 přijatých do 30. 6. 2021 do situace, že nebude schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře, nebude tato skutečnost důvodem pro zrušení jeho oddlužení.

V době do 31. 1. 2021 nelze provést výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a prodejem nemovitostí, kde má povinný místo trvalého pobytu. Do 28. 2. 2021 se také prodlužuje ochrana prostředků na bankovním účtu povinného v exekuci a při výkonu rozhodnutí z dvojnásobku na čtyřnásobek životního minima.

Dne 1. 1. 2021 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnosti zde.

Zdroj: www.spcr.cz