Novela občanského zákona

Od ledna nabývá účinnost druhá část novely č. 460/2017 Sb., která znovuzavádí předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí. Jde tedy o návrat stavu, který platil před rokem 2014. Předkupní právo vlastníka podílu na nemovitosti vyplývá přímo ze zákona. 

Předkupní právo se týká výhradně nemovitostí, vztahuje se na úplatný i bezúplatný převod a neplatí pro převod na osobu blízkou. Spoluvlastník se může svého předkupního práva vzdát i za své právní nástupce. Předkupní právo se na návrh zapisuje do veřejného seznamu.

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Od 1.1.2018 mají právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku povinnost zapisovat vymezené údaje o svých skutečných majitelích do nově zřízené evidence. Evidence je neveřejná a je vedena rejstříkovými soudy. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku musí tuto povinnost splnit do 1. ledna 2019, ostatní právnické osoby zapsané v jiných veřejných rejstřících mají čas na splnění této povinnosti do 1. ledna 2021.

Podrobné informace k provedení zápisu i příslušný formulář naleznete na https://issm.justice.cz/

Jednotný formát exekučních příkazů

Od 1.1.2018 byl vyřešen jeden z problémů, se kterým se zaměstnavatelé potýkají při výkonu exekuce srážkami ze mzdy, a to, že exekuční příkazy vypadají různorodě (dá se s nadsázkou říci, co exekutor to originál) a mzdová účetní musí složitě studovat, aby našla údaje, které potřebuje. Vyhláškou č. 461/2017 Sb. budou s účinností od 1. července 2018 zavedeny jednotné formuláře pro výkon exekuční a další činnosti, tedy i pro exekuční příkazy. (vzor č. 3).

Novela stavebního zákona

Další předpis, který nabývá účinnost od 1. ledna 2018 je novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. Tato novela zavádí kombinované řízení:

  • Spojení územního řízení a EIA (posouzení vlivů na životní prostředí)
  • Spojení územního řízení se stavebním řízením
  • Spojení územního řízení, stavebního řízení a EIA

Bohužel tomuto možnému spojení a zjednodušení nebyla přizpůsobena právní úprava potřebné dokumentace, která se musí vyhotovovat, jakoby byla řízení oddělena.

Další novinky se týkají závazného stanoviska dotčeného orgánu, kdy došlo ke zpřísnění kritérií pro jeho vydávání a byly omezeny možnosti jeho přezkumu. Dále byly nově vyloučeny z účasti na stavebním řízení spolky, které nemají ke stavebnímu řízení přímý vztah. 

JUDr. Jitka Hlaváčková

Zdroj: www.spcr.cz