Novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 206/2017 Sb.) účinná od konce července tohoto roku přináší významné změny v oblasti agenturního zaměstnávání. Kde vidíte jako představitelka asociace sdružující všechny klíčové zprostředkovatelské agentury u nás hlavní pozitiva a negativa této novely?

Cílem novely bylo upřesnit pravidla hry a zároveň se vymezit proti nekalým praktikám a obcházení zákona v oblasti agenturního zaměstnávání a to nejenom ze strany agentur práce, ale také dochází ke zvýšení spoluzodpovědnosti uživatele. V tomto záměru byla Asociace poskytovatelů personálních služeb i ministerstvo stejného názoru.

Jedná se o celou řadu přijatých opatření. Zpřísňují se požadavky na výkon funkce odpovědného zástupce agentury práce, zřizuje se Komise pro udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání jako poradního orgánu Generálního ředitele ÚP. Ale asi jako nejzásadnější změnu bych zmínila zejména nový § 307b ZP, který stanovuje povinnost agenturám práce i uživatelům zajistit, že nebude docházet k souběhu zaměstnávání kmenového a agenturního zaměstnance u jednoho zaměstnavatele v jednom měsíci.

Druhým opatřením obsaženým v novém §307b ZP je povinnost agentury práce i uživatele zajistit, aby zaměstnanec nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož již konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce. Ze znění tohoto nového paragrafu je patrné, že míří mj. na zabránění tzv. řetězení pracovních úvazků, kdy v praxi často docházelo k tomu, že byl agenturní zaměstnanec v jednom měsíci přidělen u jednoho uživatele postupně přes několik agentur. Tím se omezuje možnost přesouvat agenturní zaměstnance v rámci neprůhledných sítí agentur pod jedním majitelem, které řetězením krátkých úvazků u různých s.r.o. obcházely povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění.

V součinnosti s tímto zmíněným opatřením se zavádí také kauce 500 tis. Kč pro agentury práce ve vztahu k povolení ke zprostředkování zaměstnání. Jde v tomto zejména o snahu zamezit tzv. účelovému zakládání agentur práce. Někdo může namítnout přísnost tohoto opatření a výši kauce, ale přesto to situaci na trhu může zprůhlednit a tím i zlepšit.

Jaké očekáváte v dohledném horizontu reálné efekty v souvislosti se zrušením stávajícího zákazu pro agentury práce dočasně přidělit k výkonu práce u firmy cizince? Jaké problémy se zaměstnáváním cizinců naopak novela určitě sama o sobě vyřešit nedokáže?

Zrušení zákazu pro agenturní přidělování cizinců z tzv. třetích zemí přichází po pěti letech a reaguje tak na situaci na trhu práce, kde je dlouhodobě nedostatek pracovních sil v řadě profesí jak ve výrobě, tak v službách. Řečeno jinými slovy: ruší se stávající zákaz pro agentury práce dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání. Nyní je v připomínkovém řízení novela Nařízení vlády, která by měla zpřesnit, respektive regulovat dočasné přidělení těchto cizinců ze třetích zemí, zejména vazbou na požadavek dosažení určité úrovně vzdělání a kvalifikace, doplněný výčtem konkrétních, na trhu práce nedostatkových, pracovních pozic.

Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) je aktivní seskupení zejména agentur práce, ale i dalších subjektů, které se snaží vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České Republice. Byla založena v roce 2002 a v současnosti sdružuje 27 agentur práce a personálně-poradenských společností. Její členové disponují až 50% tržním podílem na trhu v České republice a zaměstnávají celkem 121 000 přidělených zaměstnanců a desítky tisíc kandidátů doporučují každoročně do trvalého pracovního poměru. Členové APPS poskytují svým zákazníkům vysokou kvalitu nabízených služeb v pracovně právní oblasti a přistoupili k Etickému kodexu Asociace.

Novela přenáší určitý díl odpovědnosti a povinností rovněž klientům zprostředkovatelských agentur na straně firem, k nimž jsou zaměstnanci přidělováni k výkonu práce. Mimo jiné musí dohoda mezi agenturou práce a firmou (dle dikce zákona „uživatelem“) obsahovat informace o standardních pracovních a mzdových podmínkách kmenového zaměstnance, který by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec. Nedodržování této povinnosti může být i sankcionováno. Jak zatím klienti členských agentur Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) na tato nová opatření reagují?

Všechny agentury mají ze zákona povinnost dodržovat tzv. srovnatelné podmínky, o kterých se zmiňujete. Naši členové, sdružení v APPS, jsou navíc vázání tzv. Etickým kodexem asociace, kde se zavazují chovat se nejen zákonně, ale i eticky. Z toho plyne, že naši členové mají za povinnost chovat se tak, aby jim žádné sankce nehrozily, proto naši členové i asociace jako celek se zpřísněním sankcí navržených ministerstvem nemá problém. Co se týká reakcí klientů na zpřísnění sankcí, tak určitě platí jistá analogie jako na agentury, tj. že poctivý klient, který se chová eticky a dodržuje zákony, nemusí mít se zpřísnění sankcí zásadní obavu.

Kolika členů APPS z celkových 27 členských agentur se týká nutnost složení kauce 500 tisíc korun ve vztahu k povolení zprostředkovávat firmám dočasné přidělování zaměstnanců? Považuje tento institut kauce, který novela přináší, za vhodný nástroj pro eliminaci těch zprostředkujících agentur, které opravdu v minulosti na trhu prováděly nekalé praktiky a Vaší profesi kazily renomé?

Povinnost složení kauce se týká naprosté většiny členů sdružených v APPS. Jinak o účinnosti tohoto institutu kauce a jeho souvislostech jsem se již zmínila v úvodní otázce a to kladně.

Novela zpřísnila rovněž požadavky na výkon funkce odpovědného zástupce agentury práce. Nasnadě je tedy obdobná otázka jako v předchozím případě – povede podle Vás toto opatření k pročištění a větší transparentnosti na trhu se zprostředkováním práce?

Myslím, že ano. Nyní již odpovědným zástupcem nebude moci být ten, kdo v posledních 3 letech vykonával funkci odpovědného zástupce, funkci statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání ze závažných důvodů. Také činnost odpovědného zástupce agentury práce bude možné nově vykonávat pouze v pracovním poměru.

-red-