Za pomoci prostředků z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky bude realizátor Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a partner projektu Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) usilovat o kvalitnější spolupráci sociálních partnerů a jejich členských základen, která přispěje ke zlepšení vzájemné výměny informací. Zaměří se i na rozvoj stávajících a vznik nových partnerství, která napomohou k řešení problémů podniků a zaměstnanců a dojde k nárůstu organizací zapojených do sociálního dialogu.

Pokračujeme v úspěšné práci, přinášíme novinky

Mohlo by se zdát, že v oblasti zkvalitňování sociálního dialogu už bylo uděláno maximum možného, ale není tomu tak. Jednotlivé klíčové aktivity v projektu NORD II jsou nastaveny tak, aby nadále rozvíjely ty činnosti, které dlouhodobě přináší užitek oběma stranám sociálního dialogu. Příkladem jsou bipartitní jednání na úrovni odvětví, při nichž spolu k jednomu stolu pravidelně zasedají zástupci odborů a zaměstnavatelů ve vybraných odvětvích hospodářství a společně diskutují nad aktuálními a mnohdy ožehavými tématy a problémy.

Zároveň chápeme, že je potřeba se neustále posouvat kupředu a být konkurenceschopní. To platí na všech úrovních. Proto jsme se v projektu NORD II pustili do nové oblasti a tou je zavádění prvků duálního vzdělávání do praktické výuky. Nezačínáme od nuly, první kroky už Svaz průmyslu podnikl v roce 2017, kdy systém duálního vzdělávání odzkoušel v Moravskoslezském kraji. Teď chceme nabyté zkušenosti využít dál a aplikovat tento systém do většiny krajů. Úkol to není jednoduchý, ale motivuje nás mimo jiné i to, že můžeme dosáhnout změny v českém systému vzdělávání a pomoci s řešením současným problémů trhu práce v ČR.

Klíčem jsou klíčové aktivity

Projekt NORD II je členěn do pěti klíčových aktivit, které řeší vždy nějakou oblast. Ve zkratce Vám jednotlivé aktivity představíme a více se zaměříme na novinky.

1. Zapojení cílové skupiny do sociálního dialogu

Díky této aktivitě se můžeme věnovat více do hloubky 10 tématickým oblastem. Konkrétní řešená témata budeme specifikovat ad hoc dle potřeby a aktuálního dění. Získané informace nám poslouží jako podklady pro připomínkování legislativy, tvorbu vlastních návrhů legislativních i nelegislativních řešení problémů. Můžeme se věnovat dlouhodobým koncepčním záležitostem s dopady na zaměstnanost v České republice.

Tematické oblasti:

 • Pracovněprávní legislativa
 • Pracovnělékařské služby
 • Exekuce, srážky ze mzdy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Slaďování pracovního a rodinného života
 • Zaměstnanost v automobilovém průmyslu
 • Digitální ekonomika
 • Oběhové hospodářství
 • Prvky duálního vzdělávání v praxi
 • Kolektivní vyjednávání a role odborů v organizaci

Témata budeme projednávat na úrovni odvětví a podniků, v rámci expertních týmů a pracovních skupin. Pro sběr podkladů využijeme dotazníková či telefonická šetření, poznatky získané z diskusních fór v regionech, zpracované odborné posudky, stanoviska firem v regionech nebo odborné analýzy. Novinkou v projektu NORD II jsou online jednání, která nebudou probíhat klasicky prezenční formou, ale formou přístupu do virtuálního prostoru, v rámci kterého budou přihlášeným účastníkům poskytnuty podklady (dokumenty, infografika, video či audio záznamy). Diskuse bude probíhat formou online chatu.

2. Bipartitní dialog na úrovni odvětví

Již zmiňovanou aktivitou jsou bipartitní jednání na úrovni odvětví, která se nám osvědčila v předcházejících projektech. Jedná se ve své podstatě o platformou k projednávání aktuálních témat mezi zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců na odvětvové úrovni. Koncept jednání zůstává stejný, došlo ale k několika změnám v personálním obsazení.

Obsah jednání je zaměřen na aktuální témata sociálního dialogu (např. balíček zaměstnanosti, sdílené pracovní místo, nové formy zaměstnávání atd.) nově s důrazem na kolektivní vyjednávání ať už na podnikové úrovni nebo kolektivní vyjednávání vyššího stupně. Větší pozornost bude věnována roli odborů v podnicích s cílem otevřít diskusi mezi odvětvími a firmami, kde odbory nepůsobí s těmi, kde jsou odbory aktivní a navzájem porovnat jejich zkušenosti a problémy.

3. Prvky duálního vzdělávání v praxi firem

Novou oblastí bude téma třetí klíčové aktivity, čímž je zavádění prvků duálního vzdělávání do praxe.

„Podstatou duálního vzdělávání je, aby zaměstnavatelé a školy spolu zajišťovali vzdělávání a ověřování všech technických kompetencí, a to buď u zaměstnavatele za účasti školy, nebo ve škole za účasti zaměstnavatele. To se Svazu průmyslu a dopravy ČR podařilo iniciovat v Moravskoslezském kraj, kde se do změny v technickém vzdělávání zapojilo pět škol a pět firem,“ vysvětlil Jan Rafaj výhody duálního vzdělávání, na jehož pilotním projektu pracoval Svaz průmyslu a dopravy v ČR s vybranými školami a firmami z Moravskoslezského kraje v průběhu roku 2017.

Aktivity budou probíhat na dvou úrovních, na regionální i národní úrovni. Na úrovni regionů bude v deseti krajích ověřován model spolupráce, který je úspěšně pilotován od roku 2017 v Moravskoslezském kraji. Jde o využití a ověření prvků duálního vzdělávání, jako jsou smlouvy mezi žákem a firmou, daňové zvýhodnění investice do vzdělávání nebo praktická výuka žáků na reálných pracovištích zaměstnavatelů. V 10 krajích vzniknou regionální koordinační platformy složené ze zástupců zaměstnavatelů, škol, krajských samospráv a dalších relevantních partnerů. Tento model bude pilotně ověřen na vybraných školách a firmách v jednotlivých krajích.

Na národní úrovni bude vytvořena celostátní platforma střešních zástupců a zaměstnavatelů, která bude mít za úkol pilotně celý systém zavádění prvků duálního vzdělávání do praxe řídit a kontrolovat. Tato platforma bude jakýmsi koordinační centrem na národní úrovni, která připraví prostředí pro koordinaci spolupráce zaměstnavatelů a škol po celé České republice.

Zaměříme se na tyto obory vzdělávání:

 • hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 • strojírenství a strojírenská výroba
 • elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • technická chemie a chemie silikátů
 • doprava a spoje
 • ekonomika a administrativa
4. Regionální sociální dialog

V regionech zastupují zájmy členských firem Svazu regionální zastoupení SP ČR. Je zachováno 7 regionálních zastoupení (kontakty naleznete zde).

Regionální manažeři budou rozvíjet regionální sociální dialog na krajské úrovni. Využívají k tomu zejména individuální komunikaci s firmami, účastní se jednání krajských tripartit a pracovních týmů. Jsou součástí poradních orgánů, odborných komisí, spolupracují se sociálními partnery v regionu a participují na dalších akcích v regionu. Průběžně monitorují dění v regionu a tyto informace následně přenášejí dál sociální partnerům. Organizují kulaté stoly, networkingové akce, diskusní fóra a další akce k odborným či aktuálním tématům.

Další novinkou v projektu NORD II jsou networkingové akce. Tato akce má za cíl propojit jednotlivé účastníky mez sebou a navzájem sdílet své zkušenosti. Tato setkání trvají zhruba 2-3 hodiny a může se na nich sejít až 40 účastníků. Akce je zahájena přednáškou k danému tématu v délce 15 min a dále přednášející rozproudí diskusi nad tématem a sdílení zkušeností. Tyto diskuse mohou probíhat individuálnějším sdílení zkušeností. Nově se také více zaměříme na realizací akcí s názvem Živá knihovna povolání. Jde o přiblížení jednotlivých profesí žákům základních škol a pomoci s výběrem povolání. Na akci se představují zaměstnavatelé a mohou tam žákům druhého stupně odbourat předsudky o tom, jaká práce se za danou profesí skrývá. SP ČR již uspořádal akce tohoto typu v několika krajích a chtěl by v tomto pokračovat i nadále.

5. Zvýšení počtu organizací aktivních v sociálním dialogu

V této aktivitě si klademe si za cíl zvýšit počet podniků aktivních v sociálním dialogu o 10 % oproti stavu na počátku realizace projektu. Jak toho dosáhneme?

Noví členové Svazu průmyslu dostávají „vstupní“ informace o fungování výkonného aparátu Svazu, jeho agendách, možnostech zapojení se do expertních týmů, pracovních skupin a dalších činností Svazu. Dále mají informaci o tom, na koho se obrátit a možnostech spolupráce v daném regionu a využití kontaktního místa SP ČR.

Zájemci o členství mohou využít tzv. Dny otevřených dveří, které budou pořádány dvakrát ročně pro zájemce o členství. Zde se dozví více o fungování SP ČR a o tom, jak postupovat, pokud se chtějí stát členem. Stávající i nové členské firmy Svazu jsou informováni o aktivitách Svazu v sociálním dialogu prostřednictvím kontaktních míst a je od nich získávána zpětná vazba ke spokojenosti se členstvím a náměty na zlepšení.

Nástroje pro rozšiřování povědomí o sociálním dialogu na všech úrovních:

Čísla mluví za vše

Výše jsme si představili aktivity, kterým se budeme v následujících třech letech věnovat (realizace projektu: červenec 2019 – červen 2022) a nástroje, které budeme využívat. Konkrétní plánované aktivity a jejich počty si můžete prostudovat zde.

-lhe-