Nově bude zavedeno mimořádné dlouhodobé pracovní vízum s platností maximálně na 1 rok, které by mělo usnadnit získání pracovníků ze zahraničí pro určité pracovní obory, jež trpí dlouhodobým nedostatkem pracovní síly. Přijímání žádosti o tento typ pobytového titulu by mělo být spuštěno speciálním nařízením vlády tak, aby bylo možno flexibilně reagovat na situaci na trhu práce, bez možnosti prodloužení. V současné době není jasné, zda držiteli tohoto druhu víza bude umožněno požádat na území ČR o jiný druh pobytu, pokud bude chtít na území pobývat déle než 1 rok.

Novela dále zavádí povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz (zde došlo k posunutí účinnosti na leden 2021). Cizinec (pokud nespadá pod výjimku z této povinnosti) by měl kurz absolvovat během prvního roku po vstupu na území ČR. Kurz by měl být jednodenní, předpokládaná délka je 8 hodin.

Novela také zavádí kvóty na počet přijatých žádostí na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Účinnost tohoto prováděcího předpisu je očekávána od září 2019 (v současné době probíhají mezirezortní připomínkové řízení). Nařízením vlády se tak stanoví maximální počty žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání a zaměstnanecké karty, které lze podat na jednotlivých zastupitelských úřadech. V současné době se potýkáme se situací, kdy některé zastupitelské úřady neumožnují cizincům sjednávat schůzky k podání žádostí o vybraná pobytová oprávnění na září 2019 s odkazem na připravované kvóty.

Novinkou je i přeměna současných projektů ekonomické migrace v nové vládní programy ekonomické migrace. Stávající projekty a režimy ekonomické migrace se sloučí a dojde k zavedení tří typů vládních programů ekonomické migrace. Předpokládané spuštění nových vládních programů ekonomické migrace je září 2019.

  1. Program klíčový a vědecký personál – Tento program nahrazuje Fast Track a Welcome Package pro investory. Nově možnost i nabírání nových zaměstnanců, dříve bylo možné použít pouze vnitropodnikové převody a lokalizace zaměstnanců.
  2. Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec – Výrazné teritoriální rozšíření, dříve pouze pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie.
  3. Program kvalifikovaný zaměstnanec – Režimy se doposud týkaly pouze: Ukrajiny, Mongolska, Filipín a Srbska, tento institut se rozšíří o Bělorusko, Černou Horu, Indii, Kazachstán a Moldavsko.

Součástí novely jsou i změny, které se týkají zaměstnanecké karty. Institut souhlasu Ministerstva vnitra se změnou zaměstnavatele nebo pracovní pozice byl nahrazen oznamovací povinností. Cizinec by měl změnu nahlásit 30 dní předem a při splnění podmínek bude ministerstvem jak cizinec, tak zaměstnavatel informován o souhlasu se změnou. Změna zaměstnavatele byla omezena na možnost změny až po 6 měsících pobytu cizince na území (možnost dřívější změny ve vymezených případech) u zaměstnavatele, na kterého byla první zaměstnanecká karta vydána.

Některé změny se dotknou i občanů EU/EHP či Švýcarska, podle přechodného ustanovení novely bude platit, že potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydané přede dnem 1. ledna 2010 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2019. Potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (po 1. 1. 2010) pozbývá platnosti uplynutím 10 let ode dne jeho vydání.

O dalším vývoji výše uvedených témat Vás budeme informovat.

Zdroj: www.dreport.cz

-lhe-