Sociální dialog

Národní tripartita

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Národní tripartita

V České republice reprezentuje tripartitu Rada hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR). Ta je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky. Cílem tripartity je vzájemně respektovanou formou dialogu dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje a udržet sociální smír, jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů.

Tripartitní jednání vládě umožňují mít mimo jiné přehled o postojích odborových a zaměstnavatelských organizací. Sociální partneři naopak mají možnost prezentovat své postoje vládě a zároveň získávat informace od svých partnerů v tripartitě.

Historie Rady hospodářské a sociální dohody České republiky

RHSD ČR je přímým nástupcem Rady sociální dohody České a Slovenské Federativní republiky, která byla vytvořena na federální i národní úrovni na podzim roku 1990 z iniciativy federální vlády s cílem napomáhat zachování sociálního smíru v průběhu ekonomické transformace. Návrh akceptovaly jak odborové svazy, tak vznikající zaměstnavatelské organizace, a během několika měsíců se podařilo sociálním partnerům prosadit rozšířené tripartitní jednání i na konzultace týkající se právě hospodářské a sociální politiky. V této souvislosti došlo ke změně názvu na Radu hospodářské a sociální dohody. Po rozdělení České a Slovenské Federativní republiky zanikla federální rada, ale nedošlo k přerušení činnosti Rady na národní úrovni. RHSD ČR tak funguje prakticky bez přerušení. V průběhu 90. let došlo sice ke změnám statutu a k obměně aktérů na straně odborů i zaměstnavatelů, ale tyto změny neměly na pozici tripartity vliv.

Více o historii RHSD ČR viz např. KROUPA, A. – MANSFELDOVÁ, Z.: Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2002.

Vznik tripartitní instituce v České republice odpovídá vývoji ve většině zemí střední a východní Evropy a obsahuje určité společné rysy typické pro sociální politiky v zemích EU, mezi něž patří důraz na sociální dialog a kolektivní vyjednávání. Struktura a organizace tripartity není v evropském kontextu nijak nestandardní.

Činnost RHSD ČR, její orgány, okruh projednávaných problémů a kritéria reprezentativnosti zástupců zaměstnanců i zástupců zaměstnavatelů upravuje statut.

Orgány Rady hospodářské a sociální dohody České republiky

Plenární schůze RHSD ČR je vrcholným dohadovacím orgánem tripartity. Je v ní zastoupena delegace vlády (7 členů), 7 představitelů zaměstnavatelských svazů a 7 představitelů odborových konfederací (viz Sociální partneři v RHSD ČR). Z plenárních schůzí jsou pořizovány zápisy, které jsou dostupné na webové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Předsednictvo RHSD ČR je výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR. Projednává koncepční dokumenty, jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR, posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství. Navrhuje program a určuje termín Plenární schůze RHSD ČR.

Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR jsou stálými expertními orgány za účelem řešení věcných záležitostí. Předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD ČR.

Více informací o orgánech RHSD ČR

Sociální partneři v RHSD ČR

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?