Sociální dialog

Národní dohoda

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Národní dohoda

Národní dohoda, zpracovaná v rámci projektu "Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů", se zabývá potřebnými změnami systému celoživotního vzdělávání v úrovni legislativní a ekonomické tak, aby umožnila dlouhodobou plnohodnotnou spolupráci vzdělávacího a zaměstnavatelského sektoru, zaměřenou na maximální možnou míru souladu nabídky a poptávky na trhu práce, a to jak z hlediska struktury, tak kvality.

Problematické oblasti k řešení byly vybrány z těch, které byly deklarovány ve všech nebo většině sektorových rad již v roce 2012 (materiál je ke stažení na adrese http://www.sektoroverady.cz/sektorove-dohody). Strategickou část Národní dohody doplňuje Zdůvodnění výběru a Návrh opatření Národní dohody, který zahrnuje konkrétní opatření a partnery, kteří se na realizaci opatření budou podílet. Cílem této aktivity je přijmout Národní dohodu na úrovni celostátní tripartity.

Národní dohoda se zaměřuje na konkrétní systémová, legislativní i nelegislativní opatření, která povedou k nápravě špatně fungujících segmentů vzdělávání vzhledem k trhu práce.


Na základě průřezových témat rozvoje lidských zdrojů, identifikovaných sektorovými radami již v roce 2012, bylo vytipováno osm klíčových témat v oblasti základního, středního odborného a dalšího vzdělávání a v oblasti řízené ekonomické migrace. Pro tato témata byla rozpracována konkrétní opatření a úkoly, k jejichž realizaci se partneři národní dohody zavazují. Koncept Národní dohody navazuje na dohody, které Svaz průmyslu a dopravy ČR uzavřel nebo průběžně uzavírá s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a na dokumenty přijaté v tripartitě.

Za zaměstnavatele Národní dohodu podepsali prezidenti Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Hospodářské komory České republiky a Agrární komory ČR. Zaměstnance zastoupili předsedové Českomoravské konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů ČR a za krajskou a místní samosprávu svůj podpis připojili  předsedové Svauz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Národní dohoda byla rovněž podepsána ministrem průmyslu a obchodu, ministryní práce a sociálních věcí, ministrem zemědělství a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

Národní dohoda

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?