Projekt bude realizován od poloviny září 2012 až do 31. srpna 2015, s tím, že vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. června 2015. Uvedlo to samo ministerstvo na svých internetových stránkách. V projektu je zatím čtyři sta milionů korun, s tím, že se po vyhodnocení výsledků se předpokládá uvolnění dalších až 400 milionů korun. Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu“ bude realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce České republiky a je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

MPSV uvedlo, že projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců, včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném rozvoji. Doba poskytování podpory je stanovena na 6 měsíců, s možností prodloužení na 12 měsíců v případě, uzná-li Úřad práce ČR toto prodloužení lhůty za účelné a nezbytné pro trh práce. Maximální možná měsíční výše mzdového příspěvku bude činit 31 000 korun na jednoho zaměstnance včetně odvodů. Skutečná výše mzdového příspěvku bude odvozena podle úrovně mzdy, kterou pobírá konkrétní pracovník (nemůže tedy dojít k faktickému navýšení mzdy).

MPSV doslova na svých internetových stránkách píše: Finanční příspěvek může získat jen ten zaměstnavatel, který:

  • Prokáže v meziročním kvartálním srovnání tržeb k počtu zaměstnanců pokles o více než 20 %. Posuzovat se tedy bude objem tržeb na jednoho zaměstnance v období 3 kalendářních měsíců před podáním žádosti se srovnatelným obdobím předcházejícího roku.
  • Alespoň jeden kalendářní měsíc před podáním žádosti byl nucen u zaměstnanců navržených do odborného rozvoje aplikovat § 209 ZP (Paragraf stanoví překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, tzv. částečná nezaměstnanost. Následně tedy může výši poskytované náhrady mzdy činit pouze 60 % průměrného výdělku.)
  • Prokáže, že svým zaměstnancům nebyl schopen přidělovat práci v rozsahu přesahujícím 20 % stanovené týdenní pracovní doby. Výpadek práce však zároveň může činit maximálně 60 % stanovené týdenní pracovní doby.
  • Zároveň musí zaměstnavatel splnit podmínky pro poskytnutí veřejné podpory podle pravidla „de minimis“ či „blokové výjimky na vzdělávání“ a podmínky stanovené v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Více informací naleznete na stránkách www.mpsv.cz.

-pda-

Pomůže podle vás nový projekt MSPV, zaměřený na vzdělávání, udržet potřebnou zaměstnanost?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.