V současnosti zabezpečuje kontroly nelegálního zaměstnávání a další kontroly v oblasti zaměstnanosti 275 kontrolorů. Nově by tuto činnost mělo vykonávat 400 inspektorů Státního úřadu inspekce práce. Novinkou od ledna bude spuštění 180 takzvaných mobilních kanceláří. Počet kontrol tak v příštím roce vzroste oproti letošnímu roku téměř čtyřnásobně, a to na 200 000.

Financování je zajištění z peněz z Evropských strukturálních fondů. Mobilní kanceláře, tedy 180 aut, bude disponovat technikou potřebnou k výkonu efektivní a rychlé kontroly nelegálního zaměstnávání. Pro výkon kontrol budou mít mobilní kanceláře k dispozici laptop, tiskárnu, skener, dálkové připojení k internetu a GPS. „Projekt počítá s možností on-line vstupu inspektorů do databáze Úřadu práce ČR, tedy do evidence nezaměstnaných a k vydaným povolením k zaměstnání cizinců. O přihlášení k pojištění zase budou inspektoři získávat informace z databáze ČSSZ,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09).

MPSV uvedlo, že tímto projektem si klade mimo jiné za cíl:

  • zefektivnit kontrolní činnost
  • provádět ročně minimálně 200 000 kontrol
  • sjednotit přístupy a postupy při provádění kontrol
  • snížit administrativní zátěž podnikatelů
  • eliminace nerovného postavení zaměstnavatelů a zaměstnanců na trhu práce ve vazbě na nelegální zaměstnávání
  • aktivně do projektu zapojit sociální partnery
  • snížit ekonomické ztráty státu způsobené nelegální prací a tím i zvýšit příjmy státního rozpočtu

Zvýšené kontrolní činnosti nelegálního zaměstnávání se MPSV zaměřilo i v uplynulých dvanácti měsících. Jen během letošních prázdnin bylo podle MPSV nad rámec běžných kontrol provedeno víc než 5000 koordinovaných prověrek, které se zaměřily právě na tento nešvar. Kontrolní akce byla zaměřena zejména na pohostinství a ubytovací zařízení. Během kontrol bylo zjištěno 5 170 porušení právních předpisů a v 714 případech byl zjištěn výkon nelegální práce (576 občané ČR/EU a 138 cizinců). Bylo podáno 371 podnětů živnostenským úřadům a 3 podněty orgánům činným v trestném řízení. Z evidence ÚP ČR bylo vyřazeno pro výkon nelegální práce 406 uchazečů o zaměstnání. Do konce roku stanoven vedením MPSV provést dalších cca 4 500 společných koordinovaných kontrol v různých oblastech trhu práce, opět nad rámec běžné kontrolní činnosti.

-pda-