Kampaň zahrnuje spuštění speciálních internetových stránek, reklamních spotů, ale i kulaté stoly v regionech a informační letáky. První akcí byl kulatý stůl v Karlových varech. Během následujících týdnů se mají vystřídat všechna krajská města v pořádání seminářů, na nichž odborníci MPSV a Úřadu práce ČR účastníkům představí hlavní změny, jež začnou platit od ledna příštího roku.

Spuštěn byl i nový web nazvaný Sociální reforma – změny 2012, kde lze najít informace o všech důležitých změnách připravovaných v sociální oblasti. Na web budou také mj. postupně dodávána krátká videa představující vždy konkrétní změnu v sociálním systému. Stránky jsou koncipovány zejména jako přátelské k uživateli, s důrazem na jednoduchost a srozumitelnost.

Leden 2012 totiž přinese řadu změn pro příjemce státní sociální ochrany, ať už ve struktuře dávek, místa jejich výplaty, podpory v nezaměstnanosti i rodičovského příspěvku a v řadě dalších oblastí. Jedná se o nejrozsáhlejší změny v sociálním systému za posledních několik let. Kromě uvedených komunikačních nástrojů je pro tazatele připravena i infolinka 844 844 803, kde jsou pracovníci call centra Úřadu práce ČR připraveni zodpovědět dotazy či vysvětlit nejasnosti i v souvislosti se Sociální reformou. Veškeré tyto komunikační aktivity jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu (ESF), celkový rozpočet (vyjma kulatých stolů) je vyčíslen na 747 tisíc korun.

Klíčové změny sociální reformy

Hlavní změnou ve fungování sociálních systémů v ČR je sjednocení výplatního místa sociálních dávek. Cílem je zefektivnit provoz státních institucí a zvýšit komfort pro veřejnost. Od ledna se tak agenda výplaty sociálních dávek přesouvá do sídel Úřadu práce ČR. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, respektive výjezdních pracovišť ÚP, které také budou od 1. ledna agendu zajišťovat, bude možné vyřídit veškeré služby – jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Rodičovský příspěvek dává rodičům více volnosti

Úprava stávajících pravidel nabídne rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí být s dítětem doma. Určí si, v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek. Limitem pro výši rodičovského příspěvku je výše peněžité pomoci v mateřství, tedy částka 11 500 korun měsíčně. Výplata příspěvku skončí buď vyčerpáním celkové částky příspěvku (220 000 Kč), nebo dovršením čtvrtého roku věku dítěte. Rodičovský příspěvek budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jednotné konto 46 hodin/měsíc. Zrušen je tedy limit čtyř hodin denně, maximálně však pěti dnů v měsíci.

Karta sociálních systémů

Sociální reforma počítá se zavedením Karty sociálních systémů, pomocí které se bude občan prokazovat při kontaktu se systémy spravovanými MPSV. Karta bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě. Zavedením karty dojde ke značným úsporám na straně výplaty dávek a zároveň z karty bude na úřadě možné vyčíst informace o dávkách již přiznaných, popřípadě informace rozhodné pro přiznání dávek nových. Karta může sloužit jako karta platební. Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem na účet. Kartu bude vydávat Úřad práce ČR. Banka ji bude vyrábět v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty. Bude tedy obsahovat běžné ochranné prvky. Za vydání karty příjemce dávek platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě.

Posuzování zdravotního stavu

Schválená pravidla podle mínění MPSV značně zjednoduší a zefektivní proces posuzování zdravotního stavu pro příspěvek na péči. Posuzovat se bude deset základních životních potřeb. Tím se dosáhne větší objektivity, spravedlivějšího posuzování a menší administrativní zátěže. Posudky budou využitelné i pro poskytování jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu.

Veřejná služba

V rámci Sociální reformy I bude od 1. 1. 2012 institut veřejné služby převeden z obcí do kompetence Úřadu práce ČR. Pokud uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle než dva měsíce odmítne bez vážného důvodu vykonávat veřejnou službu v rozsahu až do 20 hodin týdně, bude z evidence vyřazen. Vedle zákonem stanovených podmínek Úřad práce ČR určí podrobná kritéria pro výběr uchazečů o zaměstnání, kterým bude veřejná služba nabídnuta. Metodika bude směřovat do veřejné služby zejména uchazeče o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce. Počítá se například i se zavedením tzv. koordinátorů veřejné služby.

Větší volnost při výběru rekvalifikace

Návrh zákona o zaměstnanosti počítá s možností, že si uchazeč o zaměstnání sám vybere poskytovatele rekvalifikace. Pro tento případ bude stanoven maximální limit úhrady ceny. V případě, že cena rekvalifikačního kurzu přesáhne stanovený limit, bude rozdíl cen dorovnávat sám uchazeč.

Boj s nelegální prací

Kvůli nelegálnímu zaměstnání dochází každoročně k mnohamiliardovým únikům v oblasti pojistného i daní. Stát vyplácí dávky i těm, kteří na ně nemají nárok, protože mají nepřiznaný příjem a doplácí na to všichni daňoví poplatníci.

Změny v systému dávek pro osoby zdravotně postižené

Cíl zákona je naplnit vizi zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci poskytované osobám se zdravotním handicapem a snížit náklady na administraci dávek. Ze současného nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika orgánů státní správy, respektive samosprávy tak od ledna příštího roku vzniknou pouze dvě dávky (systém administrace a samotná výplata těchto dávek bude zajištěna kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR):

Příspěvek na mobilitu – opakující se dávka, která bude poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně a Příspěvek na zvláštní pomůcku, tedy

jednorázová dávka, která bude určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením. Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 korun (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto). Dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu.

-pda-