Doba jde neustále kupředu a spolu s ní i inovace ve vzdělávacím procesu. Univerzita Palackého v Olomouci rovněž využívá finanční pomoci Evropské unie a je realizátorem mnoha projektů, které inovují proces výuky. Začíná se pracovat s technicky kvalitně zpracovanými a zrežírovanými videozáznamy přednášek.

Nově tuto inovativní techniku zařazují do svých vyučovacích metod i pedagogové na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v rámci projektu BOTASKA – botanika s kamerou, realizovaného díky financování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vytvoření multimediálních e-learningových opor pokrývající tematickou oblast bakalářských studijních oborů Biologie, Biochemie, Systematická biologie a ekologie, Molekulární a buněčná biologie, Ochrana a tvorba životního prostředí, Biologie v ochraně životního prostředí a Biofyzika. „Součástí opor budou digitalizované videozáznamy přednášek doplněné o prezentační snímky, klíčová slova, navigační aparát. Opory budou dále obsahovat galerie komentovaných fotografií a online testy“, doplnil Vladimír Vinter, hlavní řešitel projektu a pedagog Katedry botaniky. Zároveň uvedl, že realizace projektu byla spuštěna v únoru 2011 a tvorba digitalizovaných opor, jejich testování v „ostrém“ studiu a výuce poběží do listopadu 2012. Na základě případných podnětů a zpětné vazby studentů bude provedena revize vytvořených modulů.

Digitalizované videozáznamy přednášek jsou doplněny o doprovodné slajdy, dále o navigaci a systém klíčových slov. Tyto doplňky umožňují studentům přesně vyhledat potřebnou informaci. Videozáznam se však nepořizuje na samotné přednášce se studenty, ale jde o stylizovanou přednášku za přítomnosti přednášejícího a kameramana. „Každý videozáznam má připravený scénář, následně je videozáznam sestříhán a doplněn o detailní a jiné ilustrační záběry a titulky“, uvedl Václav Bazgier, IT specialista projektu. Velice důležitou fází je převod videa do streamovací podoby, která umožňuje distribuci videa prostřednictvím internetu. Ke každému videu je následně vytvořen seznam klíčových slov a je sestaven synchronizační soubor, který spojí videozáznam, prezentační snímky a klíčová slova v jeden celek nazývaný webcast. Webcastový portál, na kterém jsou jednotlivé webcasty zpřístupněny, může dále obsahovat testovací otázky k vyučované problematice, anebo umožňuje stažení na uživatelský počítač. Webcastový portál může být rovněž plně integrován do e-learningového prostředí školy.

Přínos projektu je spatřován nejen v modernizaci výuky denního studia, ale hlavně vytvoření další doplňkové, nikoliv však neméně významné cesty a způsobu, jak se vzdělávat a kde získávat informace snadně dostupnou formou. „Každému studentovi vyhovuje jiný styl učení. Přesto je využívání e-learningu při samostudiu oblíbené mezi mnoha studenty a považují jej za vhodný zejména kvůli možnosti přehrát přednášku v libovolném čase, anebo snadnému získání potřebných studijních materiálů“, upřesnil Vladimír Vinter. Tvorba e-learningových vzdělávacích opor obsahující webcasty eliminuje nedostatky současných výukových metod, který mi jsou zejména nedostatečné množství aktualizovaných a cenově přístupných učebnic a nekomplexní výukové materiály s detailním vysvětlením látky. Efektivita studia se díky videozáznamům přednášek prokazuje rovněž u zdravotně znevýhodněných studentů a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

-ds-