Směrnice o ochraně oznamovatelů byla přijata za účelem zvýšení ochrany oznamovatelů protiprávního jednání před odvetnými opatřeními, prevence páchání protiprávní činnosti a s tím mimo jiné spojených úspor veřejných a soukromých finančních prostředků, předcházení ztrátám na životech nebo prevence ekologických havárií.

Řadě subjektů vznikají k 18. 12. 2021 povinnosti v důsledku tzv. přímého vertikálního účinku přímo na základě směrnice bez ohledu na neexistenci transpoziční legislativy. Přímým vertikálním účinkem se rozumí možnost jednotlivce dovolat se svého práva vůči členskému státu (včetně tzv. odnoží státu) bezprostředně na základě směrnice, a to pro případ, že členský stát směrnici netransponoval do národního právního řádu, případně ji transponoval nesprávně. Směrnice o ochraně oznamovatelů přitom jednotlivcům přiznává práv celou řadu.

Mezi nejdůležitější práva patří ochrana před odvetnými opatřeními a oznamování porušení práva Evropské unie, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznamování je možné prostřednictvím řádně fungujících oznamovacích systémů, interního anebo externího, a za splnění dodatečných podmínek je možné oznámení i uveřejnit. Povinnost zavést a provozovat interní oznamovací systém dopadá na základě vertikálního přímého účinku na státní orgány, územní samosprávné celky (výjimku tvoří obce s méně než 10 000 obyvateli) a některé další subjekty, které lze vnímat jako tzv. odnože státu v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie (více viz Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice).

Ministerstvo spravedlnosti jako gestor příslušné oblasti dále spustilo externí oznamovací systém (EOS), prostřednictvím kterého budou moci oznámení podávat všichni oznamovatelé. Oznamovatelé mohou využít externí oznamovací systém bez ohledu na to, zda předtím využili interní oznamovací systém, jehož upřednostnění však může být v konkrétních případech žádoucí.

Oznamováno může být protiprávní jednání, které porušuje předpisy z jedné z chráněných oblastí vymezených směrnicí (např. oblast zadávání veřejných zakázek, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitele a další). Podmínkou pro založení ochrany však je, aby oznamovatel jednal s důvěrou v pravdivost oznamovaných informací. V opačném případě se vystavuje riziku postihu pro veřejnoprávní či soukromoprávní delikt, kterého se oznámením dopustil (např. trestný čin pomluvy či křivého obvinění).

Ministerstvo spravedlnosti poskytuje všem subjektům povinným k zavedení vnitřního oznamovacího systému stejně jako všem potenciálním oznamovatelům a dalším osobám metodickou pomoc. Užitečné informace k oznamování lze rovněž nalézt na https://oznamovatel.justice.cz/.

Zdroj: https://oznamovatel.justice.cz/ministerstvo-spravedlnosti-spousti-oznamovaci-system-pro-oznamovatele-protipravniho-jednani/