Ministerstvo práce a sociálních věcí využívá peníze z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Celková alokace na OP LZZ, který se nachází v závěrečné fázi, činí zhruba 58,6 miliardy korun. Jedním z požadavků ze strany Evropské unie je závazek plynulého čerpání peněz, díky kterému dochází ke zvýšení účinnosti poskytované podpory. V roce 2014 tak bylo nutné dosáhnout celkového objemu čerpaných prostředků ve výši minimálně 41,6 miliardy korun. Z OP LZZ je aktuálně vyčerpáno 42,2 miliardy korun.

Jsem velmi rád, že Ministerstvo práce a sociálních věcí tento náročný cíl splnilo, a že dokáže efektivně využívat unijní prostředky. Česko má obecně s
čerpáním problémy, podle odhadů se v letošním roce nestihne vyčerpat ze všech operačních programů zhruba dvacet miliard korun. Proto mě dvojnásob těší, že náš resort tohoto cíle dosahuje opakovaně,“ řekl k tomu náměstek ministryně pro ekonomiku a EU fondy Martin Kučera. Na listopadovém jednání monitorovacího výboru, který sleduje průběh čerpání, byli o tomto úspěchu informováni zástupci sociálních partnerů i Evropské komise.

Ještě v prvním pololetí roku 2014 přitom čerpání OP LZZ za nastaveným harmonogramem zaostávalo. Situace byla o to těžší, že v letech 2012 a 2013 byla na základě rozhodnutí vlády ČR navýšena jeho celková alokace přesunem finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (řízeného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy) o cca 1,7 miliardy korun.

Velký podíl na úspěšném čerpání má například strategický projekt „Vzdělávejte se pro růst – pracovní příležitosti!“, jehož cílovou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Prostřednictvím jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR jsou zařazováni na veřejně prospěšné práce a na společensky účelná pracovní místa. Díky přijatým opatřením ze strany MPSV se čerpání podařilo urychlit. „Ministerstvo přistupuje k roli řídícího orgánu opravdu velmi zodpovědně,“ komentoval to náměstek Kučera.

Posláním ESF je zlepšení šancí lidí znevýhodněných na trhu práce, boj proti sociálnímu vylučování a podpora konkurenceschopnosti zaměstnanců a podniků. Na nový Operační program Zaměstnanost, který je v gesci MPSV a bude realizován v období 2015 až 2023, je vyčleněno přibližně 70 miliard korun. Čerpání peněz v novém období, respektive vyhlášení výzev k předkládání projektů, začne pravděpodobně v dubnu příštího roku.

 

Plánujete čerpat prostředky z nového Operačního období Zaměstnanost?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-