Milostivé léto se vztahuje pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a na dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků, nelze ho uplatnit na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení. Cílem tzv. milostivého léta je umožnit v co nejkratší době povinným (dlužníkům) učinit kroky k úplnému zastavení exekucí.

Co nejširší využití tzv. milostivého léta má význam pro samotné povinné, kteří se úhradou jistiny a příslušného paušálu exekutorovi zcela zbaví svého dluhu. Dále pro oprávněné (instituce), kterým tito lidé dlužili – těm bude vyplacena jistina (tedy původní dlužná částka bez penále, úroků atp.). A milostivé léto je výhodné i pro soudní exekutory, kterým bude uhrazena alespoň část nákladů exekuce, k čemuž u bezvýsledných exekucí nedochází vůbec.

„Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna milostivého léta na místě. Může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Například proto, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie v souvislosti s pádem dodavatelů energií,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Celkový pokles počtu exekucí je přínosný nejen pro dlužníky, kteří dostanou šanci na život bez dluhů, ale současně má i velký celospolečenský význam, protože by měl vést ke snížení počtu osob pohybujících se v šedé ekonomice, a to s sebou nese i snížení nároků na sociální systém našeho státu,“ připomíná ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

PODMÍNKY AKCE MILOSTIVÉ LÉTO II

 • Dlužník musí být fyzická osoba, nesmí se nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce nespadají dluhy, které se řeší v rámci správní a daňové exekuce, jsou využívány např. finančním úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení.
 • Akce se vztahuje pouze na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021.
 • Věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt:
  • tedy Česká republika (ministerstva a jejich organizační složky jako např. ČSSZ, Úřad práce ČR, krajské hygienické stanice, hasičské záchranné sbory, inspekce životního prostředí), územní samosprávné celky (obce, města), včetně městských částí nebo městských obvodů územně členěného statutárního města nebo městských částí hlavního města Prahy, státní příspěvkové organizace (dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, nemocnice, muzea, galerie, knihovny, divadla apod.), státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti, příspěvkové organizace územních samosprávných celků (domovy pro seniory, mateřské školy apod.), ústavy založené státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšné společnosti založené státem nebo územními samosprávnými celky, státní nebo národní podniky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo právnické osoby, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dopravní podniky, energetické společnosti – ČEZ a.s., vodohospodářské a kanalizační společnosti, apod.).

POSTUP

 1. Ve lhůtě od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 je nutno podat soudnímu exekutorovi žádost o sdělení výše částky vymáhané jistiny, popř. o sdělení, zda tato částka již byla před 1.9.2022 vymožena.
 2. Soudní exekutor má povinnost odeslat odpověď s požadovanými informacemi do 15 dní; V odpovědi je povinen uvést datum doručení žádosti i datum odeslání odpovědi.
 3. Ve lhůtě 1.9. až 30.11. 2022 zaplatit či složit na účet exekutora nesplacenou jistinu a 1500 Kč bez DPH za náklady řízení. Pokud je exekutor plátce daně z přidané hodnoty, je nutné k částce připočíst ještě 21% DPH a poplatek bude ve výši 1815 Kč.
 4. Lhůta k úhradě VYMÁHANÉ JISTINY a PAUŠÁLNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ EXEKUCE se prodlužuje o počet dní prodlení soudního exekutora s odesláním odpovědi na žádost o sdělení částky vymáhané jistiny.
 5. Lhůta k úhradě VYMÁHANÉ JISTINY a PAUŠÁLNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ EXEKUCE neskončí dříve než 5 dní od doručení požadované informace.
 6. Exekutor vydá rozhodnutí o zastavení exekuce.

Leták ke stažení. 

Zdroj: převazto z tiskové zprávy www.mpsv.cz a www.spcr.cz