Hlavní zpráva předložená konferenci generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce Guy Ryderem byla věnována otázkám migrace, která je jedním z nejaktuálnějších problémů dneška. Migrace neustále roste a podle posledních odhadů je na celém světě 232 miliony migrantů, kteří odcházejí ze svých zemí kvůli politickým konfliktům, demografickým změnám, příjmovým nerovnostem, klimatickým změnám a zejména jako důsledek globalizace.

Odchod za prací do jiné země je jednoznačně nejčastějším důvodem migrace. I když migrace za prací je všeobecně přínosná, častým jevem je její spojování s nepřijatelným zacházením a pracovními podmínkami. Mezinárodní organizace práce se chce nyní zaměřit na respektování základních práv migrujících pracovníků a možnost pracovat za důstojných podmínek.

Pro stranu zaměstnanců je největší úspěchem konference přijetí právně závazného protokolu doplňujícího Úmluvu MOP o nucené práci – tj. práci, která je vymáhána pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a která není vykonávána dobrovolně. Úmluva č. 29 o nucené práci z roku 1930 spolu s Úmluvou č. 105 z roku 1957 o vymýcení nucené práce patří do souboru osmi základních norem MOP.

Po 80 letech od přijetí úmluvy č. 29 je dnes ve světě 21 milionů lidí oběťmi nucené práce, která v současnosti zmutovala do jiných forem a stala se obrovským byznysem, který přináší ročně zisk ve výši okolo 150 miliard USD.

Protokol s cílem dosáhnout odstranění nucené a povinné práce doplňuje mezery v Úmluvě č. 29 a spolu s ním přijaté doprovodné Doporučení obsahuje technický návod k provádění a jsou v něm uvedena konkrétní opatření v oblasti prevence, ochrany obětí, odškodnění, vymahatelnosti a mezinárodní spolupráce.

Jedna z nejvýznamnějších agend mezinárodní konference práce, a to projednání zprávy o aplikování úmluv a doporučení MOP v jednotlivých členských státech, bohužel nemohla být provedena v plném rozsahu.

Stálý výbor konference – Výbor pro aplikování norem, který je součástí kontrolního mechanismu MOP – sice projednal 19 případů porušování úmluv v konkrétních zemích, nedokázal se však shodnout na potřebných závěrech. Stalo se tak podruhé za poslední tři roky v důsledku zpochybňování práva na stávku a útoku na kontrolní systém MOP ze strany zaměstnavatelů. Protichůdné postoje sociálních partnerů v tomto směru se dosud nepodařilo uspokojivě vyřešit ani sblížit.

V rámci 103. Mezinárodní konference práce se uskutečnil Summit světa práce, který vycházel z analýzy 140 zemí, kde se ukazuje, že investování do kvality práce, omezování zranitelné zaměstnanosti a chudoby vede k vyššímu ekonomickému růstu a nižší příjmové nerovnosti. Zdůrazněn byl význam kombinování dobře nastavené sociální ochrany a ekonomického rozvoje. Na Summitu zaznělo, že řada rozvíjejících se zemí, zejména v Latinské Americe a Asii, usiluje o snižování nerovností a zlepšuje kvalitu práce i sociální ochrany. Oproti tomu se zdá, že řada rozvinutých ekonomik, obzvláště v Evropě, jde opačným směrem.

V průběhu konference se uskutečnilo pracovní setkání českých delegátů s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Předseda ČMKOS Josef Středula při této příležitosti poukázal, že je třeba změnit přístup české vlády k ratifikování celé řady úmluv MOP. Odbory již řadu let požadují, za pravicových vlád neúspěšně, ratifikování úmluvy č. 131 o minimální mzdě, úmluvy č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání a úmluvy č. 151 o pracovních vztazích v oblasti veřejných služeb.

Aktuálně byla vládní část české národní delegace upozorněna na porušování úmluvy č. 87 o svobodě sdružování a právu organizovat se v činnosti rejstříkových soudů, které se vyskytují při evidenci odborových organizací podle nového Občanského zákoníku a nového zákona o veřejných rejstřících.

Jaký máte názor na migraci za prací?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.