Evropská unie

Počet i činnosti agentur práce jsou v jednotlivých členských státech Evropské unie rozdílné. Je to dáno nejen právní, nýbrž i ekonomickou tradicí, přičemž dnes lze za největší uživatele agenturního zaměstnávání v EU označit Velkou Británii, Nizozemí, Irsko, Francii a Belgii. Naopak nejméně využívají agenturního zaměstnávání Řecko, Španělsko a státy, které vstoupily do EU teprve nedávno. Počet agentur práce ve státech Evropské unie vám přiblíží níže uvedený obrázek.

 

obr EU
Zdroj: Zpráva Ciettu z února roku 2014 (uvádí data do roku 2012) dostupná též na webové adrese http://www.ciett.org/fileadmin/templates/ciett/docs/Stats/Economic_report_2014/CIETT_ER2013.pdf

 

Polsko

V případě postsocialistických států sousedících s Českou republikou lze hovořit o obdobných právních úpravách. Polská úprava požaduje, aby agentury práce podléhaly povinné registraci u Marszalek Wojewodztwa. Pokud je registrace na žádost schválena, vydává o registraci správní orgán osvědčení. Podání předmětné žádosti (nikoliv vydání osvědčení) je zpoplatněno ve výši 200 PLN. V současnosti polská právní úprava nevyžaduje, aby žádající subjekt o certifikát složil záruku či deposit, avšak do roku 2005 bylo u agenturního zaměstnávání požadována záruka ve výši 50 000 PLN, která měla sloužit jako případná ochrana dočasně přidělených zaměstnanců. Potenciální agentura práce musí mimo jiné taktéž disponovat vlastní kanceláří, kde hodlá poskytovat své služby, a kvalifikovaným personálem. Jak také vyplývá ze zprávy Mezinárodní konfederace soukromých agentur práce Ciett, působilo na polském trhu práce v roce 2012 3971 agentur práce a k 18.8. 2014 4935 agentur práce.

Slovensko

Na Slovensku zákon stanovuje, že právnická anebo fyzická osoba může vykonávat činnost v oblasti agenturního zaměstnávání pouze, pokud má na tuto činnost povolení vydané Ústředím práce, sociálních věcí a rodiny (dále jen „ústředí”), které se vydává až poté, co žadatel o povolení ke zprostředkování zaměstnání splní zákonem stanovená kritéria. Povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává na žádost ve správním řízení, přičemž povinnými přílohami žádosti mimo jiné jsou doklad prokazující bankovní záruku v hodnotě nejméně 15 000 eur (pokud jde o fyzickou osobu), případně účetní závěrku za kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém se podává žádost, prokazující, že žadatel disponuje vlastním jměním v hodnotě nejméně 30 000 eur (v případě právnické osoby). Další přílohou žádosti je kromě jiného potvrzení o bezdlužnosti od příslušného celního, daňového úřadu, zdravotní i sociální pojišťovny; potvrzení příslušného inspektorátu práce, že žadatel neporušil zákaz nelegálního zaměstnávání; doklad prokazující materiální a personální vybavení žadatele; doklad o zaplacení správního poplatku v hodnotě 500 eur v případě fyzické osoby a 1000 eur v případě právnické osoby.

-lhe-