Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s ERSTE Bank a agenturou Ipsos předkládá výzkum o vlivu dotací na rozvoj malých a středních firem

Průzkum prováděla pro AMSP ČR agentura Ipsos a zúčastnilo se jej 500 respondentů z řad malých a středních firem. Ze zjištění vyplývá, že firmy si uvědomují velmi dobrou příležitost získat dodatečné zdroje pro svůj rozvoj a věnují tomu nemalou pozornost. Každá osmá firma sleduje pravidelně vypisování dotačních titulů, téměř třetina příležitostně. 

Celkem 39 procent malých a středních firem alespoň jednou žádalo o dotace, pravidelně žádá o dotace třetina firem s 50 až 250 zaměstnanci. Téměř čtvrtina firem potom žádala o dotační podporu i opakovaně. Velmi dobře vychází i úspěšnost žádostí, neboť dvě třetiny z oslovených žadatelů zdroje skutečně získalo, přičemž 42 procent podniků čerpá částku větší jak milion. Větší úspěšnost je překvapivě u firem, které si žádosti zpracovávaly samy. Při zpracování dotačních žádostí 41 procent firem využívá externí společnosti, která žádosti zpracovávají, téměř stejné množství podnikatelů si naopak dokumentaci vyřizují výhradně vlastními silami.

Pětina žádostí vyřízena do měsíce

Podle průzkumu je 19 procent dotačních záležitostí je vyřízeno do jednoho měsíce, 37 procent do třech měsíců, na ostatní se čeká déle než čtvrt roku.

Dominantní podíl v dotační podpoře zaujímají evropské strukturální fondy, které využilo 61 % ze všech firem čerpající dotace, s odstupem následují vládní a regionální podpory nebo produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Firmy nejvíce využívají dotace pro investiční rozvoj podniků a dále v oblasti vzdělávání zaměstnanců. V těchto dvou oblastech se čerpá více jak polovina všech zdrojů. O tom, že dotace se začínají stávat zcela klíčovým nástrojem pro firemní investice svědčí i to, že třetina všech firem, které je využívají, tvrdí, že by bez dotace do investice nikdy nešlo, dalších 16 procent by sice investovalo, ale až později.

Celkem 4 % firem žádající o dotace připouštějí, že by bez dotací skončily, plných 27 % na ně zásadně sází ve svém rozvoji a pro polovinu podnikatelů je to slušná šance pro posun. Z průzkumu vyplývá, že výše poskytovaných dotací činí u 27 % firem z nich částku vyšší, než je 50 % z celkové investice. Téměř tři čtvrtiny firem má pozitivní zkušenost s čerpáním dotací a grantů, nicméně spokojenost klesá s velikostí firmy. Malým firmám vadí administrativa, živnostníci nejsou spokojeni s tím, že není dostatek takzvaných malých dotací.

Firmy se v posledních letech v dotační problematice dobře zorientovaly a je zřejmé, že tato forma podpory je pro ně nejen dostupná, ale i výhodná. Na jednu stranu je dobře, že si tím spolufinancují svůj rozvoj, ale míra závislosti, především na evropských zdrojích roste, přičemž lze očekávat že během několika let bude objem přímých dotací z Bruselu jednoznačně klesat. Pro firmy, které se na tuto skutečnost zavčasu nepřipraví, to může znamenat existenční problémy,“ říká Karel Havlíček, předseda AMSP ČR. 

Čerpáno více než 6 miliard

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v gesci MPO je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 až 2020. Finanční podpora je poskytována formou dotací a úvěrů. V roce 2017 je OP PIK úspěšným programem z hlediska čerpání evropských prostředků. Reálně je v tomto roce vyčerpáno již více než 6,2 miliardy korun,” doplňuje Tomáš Novotný, náměstek ministra průmyslu a obchodu, odpovědný za sekci fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek.

Úspěšnost čerpání je především měřena objemem takzvaných „souhrnných žádostí“, které schvaluje Ministerstvo financí, objem těchto prostředků je následně proplácen EK zpět na účty ČR. OP PIK je k datu 30. 9. 2017 v pořadí druhým programem s nejvyšším objemem těchto prostředků celkem z 9 operačních programů, a to za situace, kdy OP PIK administruje převážně malé projekty zejména na podporu malých a středních firem, přičemž průměrná výše dotace na jeden projekt činí necelých 8 milionů korun,” navazuje  Tomáš Novotný.

„Z vysokého podílu dotovaných projektů je zřejmé, že řada firem rozhoduje o investicích i na základě toho, zda jsou na ně dostupné dotace. Z toho vyplývá velká odpovědnost vyhlašovatelů programů. Vývoj v příštích letech ukáže, jestli dotační programy byly nastaveny tak, aby založily budoucí prosperitu firem,“ podotýká Ladislav Dvořák, manažer Kompetenčního centra znalosti trhů a trendů České spořitelny.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz