Dnem 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Hlava IV zákona nově upravuje kromě jiného posudkovou péči, lékařské posudky, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání. Jeho účinnost byla ve smyslu § 98 odložena do 1. 4. 2013. Ve svém znění zejména:

 • definuje, kdo je oprávněn PLP poskytovat, a to poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství. PLP je poskytována na základě písemné smlouvy, pokud jde o práce zařazené do kategorie druhé a vyšší;
 • umožňuje zaměstnavateli zajistit PLP u registrujícího poskytovatele (tj. většinou obvodní lékař) v případě, že jde o práce v kategorii 1 ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;
 • ukládá zaměstnavateli povinnost respektovat závěry lékařských posudků, vybavit zaměstnance při odeslání k lékařské prohlídce údaji o druhu a režimu práce a pracovních podmínkách, a dále uhradit služby PLP;
 • zaměstnanci ukládá povinnost se prohlídkám PLP podrobit;
 • určuje rozsah PLP a povinnosti jejího poskytovatele včetně pravidelného dohledu na pracovištích, spolupráce se zaměstnavatelem v oblasti BOZP a vedení zdravotní dokumentace. Dále upravuje podmínky vstupních prohlídek a umožňuje poskytovateli PLP požadovat po zaměstnavateli výsledky měření a expertiz parametrů pracovního prostředí.

Podnikatelskou veřejností očekávaná vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která stanovuje obsah pracovnělékařských služeb a organizaci a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentace o pracovnělékařských službách, tedy i rozsah a četnost lékařských prohlídek, vyšla s účinností od 3. 4. 2013.

 

Obsah pracovnělékařských služeb podle nové právní úpravy

 • Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a osob ucházejících se o zaměstnání
 • Školení v poskytování první pomoci
 • Poradenství
 • Dohled na pracovištích a nad výkonem práce nejméně 1 x ročně. Jedná-li se o pracoviště, kde jsou práce řazeny pouze v kategorii I, stačí 1x za 2 roky.

Časový rozsah pro poradenství a dohled je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky na 1 pracovní místo za rok takto:

 • 10 minut u kategorie I,
 • 20 minut u kategorie II,
 • 40 minut u kategorie III a IV.

 

Rozsah a četnost lékařských prohlídek

Vstupní – před vznikem pracovněprávního vztahu nebo při převedení zaměstnance na jiný druh práce. Rozsah prohlídky je stanoven na 40 minut u kategorie I. a II. nerizikové, 60 minut u kategorií dalších.

Periodická – v intervalu podle kategorie práce, resp. věku, tj.:

 • I. 1x za 6 let, 1x za 4 roky u 50+,
 • II. 1x za 4 roky, 1x za 2 roky u 50+,
 • II. riziková a III. 1x za 2 roky,
 • IV. 1x za rok.

Rozsah prohlídky je stanoven na 30 minut u kategorie I, 40 minut u kategorií dalších. U periodických prohlídek zaměstnanců pracujících na základě dohod mimo pracovní poměr platí, že jsou povinné tam, kde je povinná vstupní prohlídka.

Mimořádná – pokud má zaměstnavatel pochybnost o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, tj. má důvodný předpoklad, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci, má nově právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku. Tato prohlídka se může konat taky na podnět orgánu ochrany veřejného zdraví nebo na žádost zaměstnance. Rozsah prohlídky je stanoven na 30 minut.

Výstupní – při skončení pracovněprávního vztahu, pokud lze u vykonávané práce předpokládat dopad na zdravotní stav, nebo před převedením na jinou práci, platí od kategorie II. Lékař vydává potvrzení nikoli posudek. Rozsah prohlídky je stanoven na 30 minut u kategorie II, 40 minut u kategorií dalších.

Následná – po skončení rizikové práce, nebo když to stanoví orgán ochrany veřejného zdraví.

Obsah prohlídek je stanoven v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky a skládá se ze základního vyšetření a dalších odborných vyšetření podle rizikových faktorů.

Žádost o provedení prohlídky má stanoveny tyto povinné náležitosti:

 • Údaje o zaměstnavateli
 • Údaje o zaměstnanci
 • Pracovní zařazení
 • Druh práce, režim práce, zdravotní a bezpečnostní rizika
 • Druh požadované prohlídky
 • Důvod požadované prohlídky

Lékařský posudek kromě náležitostí dle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. musí obsahovat:

 • Údaje o zaměstnavateli
 • Údaje o zaměstnanci
 • Pracovní zařazení
 • Druh práce, režim práce, zdravotní a bezpečnostní rizika
 • Posudkový závěr
 • Termín provedení mimořádné prohlídky

 

Přehled související legislativy pracovnělékařské péče

 

-lhe-