K čemu LEA slouží?

Prostřednictvím měření LEA, následným nastavením procesů rozvoje lidských zdrojů a zviditelněním dobrých postupů v praxi, je možné inspirovat firmy a sociální partnery, zlepšit přístup k dlouhodobé a celoživotní zaměstnanosti, posílit vztah mezi firmami, neziskovými organizacemi, vzdělávacími institucemi a státem. Zefektivním řízení lidských zdrojů a zaměstnatelnosti pracovníků v průběhu celé jejich kariéry je možné zvýšit a zlepšit inovace na pracovišti, zlepšit plnění firemních cílů a zároveň zvýšit motivaci a loajalitu zaměstnanců.

Hlavním cílem využití této metody je vytvoření srovnání měřitelných výstupů jednotlivých oblastí HR procesů a vytvoření přehledu o tom, jak české firmy procesy nastavují s ohledem na složení zaměstnanců, jak s nimi dlouhodobě pracují a rozvíjejí jejich potenciál.

Čtyři základní oblasti LEA

  1. Strategické plánování pracovní síly – náboru a výběru zaměstnanců (složení pracovní síly, před-nábor, diverzifikace náboru)
  2. Procesy řízení znalostí, profesního rozvoje a kariéry zaměstnanců (vzdělávání, přenos dovedností a kompetencí, interní mobilita, kariérní pohovory/poradenství, rozvojová schémata kariéry, náhrady mzdy, podpora při odchodu)
  3. Přizpůsobení pracovních podmínek (zdraví a vitalita, worklife balance a age management)
  4. Flexibilita a mobilita pracovních sil (funkční flexibilita, příprava zaměstnanců na změnu kariéry a možnosti, networking)

Měření umožňuje podívat se na aktuálně nastavené interní procesy, prostředí firmy, přístup k zaměstnancům ve všech oblastech od náboru přes vzdělávání a rozvoj, oblast od benefitů a pracovního prostředí, až po přípravu na změnu pracovního výkonu nebo pozice a odchod do důchodu. Tato metoda poskytuje společnostem data, porovnává klíčové procesy a umožňuje zefektivnit procesy v oblasti lidských zdrojů. Srovnává současnou situaci v organizaci s ideálním stavem, ideálními procesy a postupy.

Praktické využití LEA

Pomocí jednoduchého dotazníku jsou posbírána data z jednotlivých HR oblastí. Otázky jsou zaměřené zejména na HR strategii v oblasti Age managementu. V návaznosti na HR strategii se hodnotí data ve vztahu k nastaveným vnitrofiremním procesům a aktuálně platným směrnicím. Součástí je také analýza a popsání nastavených klíčových indikátorů výkonnosti (Key Performance Indicators, KPIs), jejich provázanost na HR postupy v souvislosti s Age managementem a sledování a vyhodnocení.

LEA pomáhá organizacím analyzovat a následně upravit přístup k strategickému plánování pracovních sil (výběru a náboru zaměstnanců). V oblasti vzdělávání mapuje nastavené strategie a směrnice směřující k celoživotnímu vzdělávání a jeho napojení na interní procesy.

Dokáže identifikovat vhodné přístupy při přípravě kariérního plánu a ukáže možnosti pro zlepšování interního i externího vzdělávání. V oblasti odměňování analyzuje firemní strategii včetně identifikace nefinančních benefitů. Zanalyzuje nastavení pracovních podmínek a pracovního prostředí u všech skupin zaměstnanců.

První výsledky pilotního měření nástroje LEA v ČR

V České republice se do implementace konceptu Age managementu aktuálně nejvíce zapojují velké firmy, které řeší komplexně svou současnou i budoucí personální strategii. Dále pak nadnárodní společnosti, u kterých je impulzem vliv mateřské společnosti a jde o součást globální strategie řízení lidských zdrojů. Částečně se také zapojuji menší firmy a organizace.

Ve firmách nejsou postupy Age managementu součástí formální HR strategie a k jejich realizaci dochází jenom jako reakce na individuální potřeby jednotlivců. Nejlepší výsledky dosahují firmy v oblasti procesů vzdělávání, kde se ukazuje, že firmy zaměstnance nediskriminují a poskytují vzdělávání všem zaměstnancům. Ani jedna firma nemá v současnosti formulované klíčové ukazatele výkonnosti, které by monitorovaly účinnost zavedených postupů v oblasti Age managementu.

Závěry a poznatky

Rozvoj Age managementu prostřednictvím měření LEA pomáhá rozvíjet už nastavené strategie a procesy rozvoje lidských zdrojů. Představuje možnosti jak nastavit a porovnat procesy v rámci firmy (organizace) a také v rámci České republiky. Pomocí měření/mapování je možné identifikovat oblasti a příklady dobré praxe a také oblasti, které vyžadují zlepšení.

Užitečné odkazy:

-lhe-